مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (۸۸-۱۳۸۷)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (۸۸-۱۳۸۷)

فصل دوم. ۱۳

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۳

مقدمه : ۱۴

شیوه های ارائه محتوای کتاب های درسی. ۱۷

طراحی برنامه های درسی فعال از دیدگاه صاحب نظران. ۱۸

ژان ژاک روسو ( ۱۷۷۸ ـ ۱۷۱۲ ) میلادی.. ۱۸

۱-کاربرد نظریات روسو در طراحی برنامه های درسی فعال. ۱۹

۲ ـ جان دیویی ( ۱۹۵۲ ـ ۱۸۵۹ ) میلادی.. ۲۱

۳ ـ جروم ـ اس ـ برونر ۱۹۵۱ میلادی.. ۲۳

دیدگاه ویلیام رومی وارتباط آن با یادگیری فعال: ۲۶

سیر تحول برنامه های درسی آموزش علوم در جهان : ۲۹

۱ ـ تا آغاز قرن شانزدهم میلادی.. ۳۰

۲ ـ از آغاز قرن شانزدهم تا سال ۱۸۵۰ میلادی.. ۳۰

۳ ـ از ۱۸۵۰ تا ۱۹۱۶ میلادی.. ۳۱

۱-۳-هدف از آموزش : ۳۲

۲-۳-محتوای کتاب های درسی : ۳۲

۳-۳-روش آموزش : ۳۲

۴-۳-شیوه ارزشیابی : ۳۲

۴ ـ از ۱۹۱۶ تا ۱۹۵۰ میلادی.. ۳۳

۱-۴-هدف از آموزش: ۳۴

۲-۴- محتوای برنامه ها : ۳۴

۳-۴-روش آموزش : ۳۴

۴-۴- شیوه ی ارزشیابی : ۳۴

۵ ـ از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ میلادی.. ۳۴

۱-۵-هدف از آموزش : ۳۷

۲-۵-محتوای برنامه ها : ۳۷

۳-۵-روش آموزش : ۳۸

۴-۵-شیوه ارزشیابی : ۳۸

۶ ـ از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی.. ۳۸

۱-۶-هدف از آموزش : ۳۸

۲-۶- محتوای برنامه های درسی : ۳۸

۳-۶-روش آموزش : ۳۹

۴-۶- شیوه ارزشیابی : ۳۹

۷ ـ از سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون. ۳۹

۱-۷- هدف از آموزش : ۴۰

۲-۷-محتوای برنامه های درسی. ۴۰

۳-۷-شیوه آموزش : ۴۰

۴-۷-شیوه ارزشیابی : ۴۰

۵-۷-دانش آموزان علوم را به عنوان موضوعی تلفیقی مطالعه می کنند ۴۱

سیر تحول برنامه های درسی آموزش علوم در ایران. ۴۱

۱ ـ سال ۱۲۶۸ هجری شمسی. ۴۱

ـ سال ۱۲۸۹ هجری شمسی. ۴۲

۳ ـ سال ۱۲۹۰ هجری شمسی. ۴۲

۴ ـ سال ۱۳۰۷ هجری شمسی. ۴۲

۵ ـ سال ۱۳۰۸ هجری شمسی. ۴۲

۶ ـ سال ۱۳۱۲ هجری شمسی. ۴۲

۷ ـ سال ۱۳۱۷ هجری شمسی. ۴۳

۸ ـ سال ۱۳۳۵ هجری شمسی. ۴۳

۹ ـ سال ۱۳۳۷ هجری شمسی. ۴۳

۱۰ـ سال ۱۳۴۲ هجری شمسی. ۴۳

۱۱ ـ سال ۱۳۴۵ هجری شمسی. ۴۴

۱۲ ـ سال ۱۳۷۰ هجری شمسی. ۴۴

۱۳ ـ سال ۱۳۷۳ هجری شمسی تاکنون. ۴۴

اهمیت و نقش آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان. ۴۵

اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان. ۴۷

تعریف و مفهوم محتوا : ۵۱

تعریف تحلیل محتوا ۵۲

ویژگی های تحلیل محتوا : ۵۳

اهداف تحلیل محتوا ۵۴

نقش و اهمیت تحلیل و محتوا : ۵۴

لذا تحلیل محتوا فقط ابزار است و بس ( کریپندوزف،نایبی ۱۳۷۸ ، ص ۲۶ ) ۵۵

تحقیقات انجام شده: ۵۵

۱ ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی سال تحصیلی (۶۹ـ ۱۳۶۸ ) به روش ویلیام رومی که توسط موسی پور انجام شده است . ۵۶

۲ ـ تجزیه و تحلیل کمی بخش جغرافیایی کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم دبستان و کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی در سال تحصیلی ( ۷۳ ـ ۱۳۷۲ ) با استفاده از. ۵۶

۳ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی در سال تحصیلی ( ۷۳ـ ۱۳۷۲ ) ۵۷

۴ ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب های علوم تجربی پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی در سال تحصیلی ( ۷۶ ـ ۱۳۷۵ ) توسط صداقت انجام شده است. ۵۷

۵ ـ ارزشیابی شیوه ی ارائه محتوای کتاب های علوم تجربی دوره راهنمایی در سال تحصیلی ( ۷۶ـ ۱۳۷۵ ) با استفاده از رو ویلیام رومی که توسط پوربافرانی انجام شده است.. ۵۸

۷-تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی پایه های سوم و چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی  ( ۷۷ ـ ۱۳۷۶ ) توسط  امام جمعه انجام شده است . ۵۹

ج ) پژوهش های انجام شده در سایر کشورهای جهان : ۵۹

۱-لیندا فور شوور ۱۹۹۳ میلادی : ۵۹

۲-سنتاایزن و همکارانش ۱۹۹۴ میلادی : ۵۹

۳-جی کاری و دیگران ۱۹۹۶ میلادی : ۶۰

۴-جن پارکرو اسپینیک ۱۹۹۷ میلادی : ۶۰

۵-مارلوادیگر ۲۰۱۶ میلادی : ۶۰

نتیجه گیری : ۶۳

 

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0