مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

 

۲-۱ برهم‌کنش يون با ماده ۵

۲-۱-۱ اتلاف انرژی الکترونی ۸

۲-۱-۱-۱ حالت‌های اتلاف انرژی الکترونی ۹

۲-۱-۲ برد یون ۱۲

۲-۱-۳ اتلاف انرژی هسته‌ای ۱۳

۲-۱-۴ نظریه کلاسيک پراکندگی ۱۵

۲-۱-۵ تفرق یون ۱۷

۲-۲ اصول ريزسنجه هسته‌ای ۱۸

۲-۲-۱ پراکندگی ۱۹

۲-۲-۲ میکروسکوپی هسته‌ای ۲۰

۲-۳ آناليز به روش گسيل پرتو ايکس ذره-القايي؛ پيکسی ۲۲

۲-۳-۱ فیزیک حاکم بر آنالیز به روش پیکسی ۲۲

۲-۳-۲ آنالیز ميکروپيکسی ۲۵

۲-۴ پديده لومينسانس ۲۷

۲-۴-۱ طبیعت حالت‌های الکترونی ۲۸

۲-۴-۲ اوربیتال‌های اتمی s,p,d,f 29

۲-۴-۳ طبیعت فرایند جذب ۳۱

۲-۴-۴ فرایند لومینسانس و گذارهای ممکن ۳۳

۲-۴-۴-۱ فرایندهای بدون تابش ۳۳

۲-۴-۴-۲ فرایندهای همراه با تابش ۳۴

۲-۵ لومينسانس ذره- القائی يا لومينسانس يونی ۳۷

۲-۵-۱ عوامل مؤثر در ایجاد لومینسانس در مواد معدنی ۴۰

۲-۵-۱-۱ لومینسانس فعال شده- فعال‌ساز ۴۰

۲-۵-۱-۲ باز فعال کننده یا حساسیت‌زا ۴۱

۲-۵-۱-۳ خاموش کننده ۴۲

۲-۵-۲ سازوکار فرایندهای بازترکیب ۴۲

۲-۵-۲-۱ بازترکیب جفت پذیرنده- دهنده ۴۳

۲-۵-۲-۲ بازترکیب عناصر خاکی نادر و واسطه ۴۳

۲-۵-۲-۳ بازترکیب تحریک مقید و آزاد ۴۴

۲-۵-۳ شدت لومینسانس یونی ۴۴

۲-۶ پيشينه تحقيق ۴۶

…..

…..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × پنج =

0