مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تأثيرکيفيت خدمات الکترونيک و اثر بخشی تبليغات دهان به دهان بر نيات رفتاری مشتريان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثيرکيفيت خدمات الکترونيک و اثر بخشی تبليغات دهان به دهان بر نيات رفتاری مشتريان 

 • کسب و کار الکترونیک …………………………………………………………………………………………………………۱۳
 • تجارت الکترونیک …………………………………………………………………………………………………………………۱۴
 • بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴-۱) مزایای بانکداری الکترونیک  …………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۴-۲) یک فرصت، یک تهدید  ………………………………………………………………………………………….۱۷

 • خدمات الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۵-۱) تعاریف خدمات الکترونیکی  ………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۵-۲) ویژگیهای خدماتالکترونیکی  ………………………………………………………………………………۲۰

۲-۵-۳) کیفیت خدمات الکترونیکی  ………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۵-۳-۱) تعاریف کیفیت خدمات الکترونیکی  …………………………………………………..۲۰

۲-۵-۳-۲) مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک  ……………………………………..۲۲

۲-۵-۳-۲-۱) ای اسکوال  ……………………………………………………………………۲۳

۲-۵-۳-۲-۲) ای رس کوال  ……………………………………………………………….۲۴

۲-۵-۳-۲-۳) ایکوال  …………………………………………………………………………..۲۵

 • تبلیغات دهان به دهان …………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۶-۱) بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته  ……………………………………………………………۲۷

۲-۶-۲) بازاریابی دهان به دهان قدرتمندترین منبع در بازار  ……………………………………………۲۹

۲-۶-۳) بازاریابی دهان به دهان صرفه جویی در زمان وهزینه …………………………………………۲۹

۲-۶-۴) سطوح بازاریابی دهان به دهان  ……………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶-۵) روشهای اجرایی بازاریابی دهان به دهان  ………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۵-۱)T5 بازاریابی دهان به دهان ………………………………………………………………….۳۲

۲-۶-۶) اثربخشی تبلیغات دهان به دهان  ………………………………………………………………………….۳۵

۲-۶-۶-۱) عوامل فردی ………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۶-۶-۲) عوامل بین فردی …………………………………………………………………………………۳۶

۲-۶-۶-۳) عوامل موقعیتی  …………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۶-۶-۴) خصوصیات مربوط به پیام …………………………………………………………………..۳۸

۲-۶-۷) نتایج تبلیغات دهان به دهان ………………………………………………………………………………….۳۹

 • رفتار مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۷-۱) انتخاب یا ترجیح یک برند  …………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۷-۲) وفاداری به یک نام تجاری  …………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۷-۳) تصمیم گیری درباره خرید  ……………………………………………………………………………………۴۵

۲-۷-۳-۱) آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی ………………………………………..۴۵

۲-۷-۳-۲) آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری ………………………………………………………..۴۷

۲-۷-۴) درگیری در خرید …………………………………………………………………………………………………..۴۸

 • نیات رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۸-۱) موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید ………………………………………………………………..۵۲

۲-۸-۱-۱) مدل تصمیمگیری شناختی ………………………………………………………………..۵۳

۲-۸-۱-۲)مدل تصمیمگیری تجربی ……………………………………………………………………۵۴

۲-۸-۱-۳)مدل تصمیمگیری عادی-تکراری ……………………………………………………….۵۴

 • تجربه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
 • مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۵۷
 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
 • جمع بندی فصل ……………………………………………………………………………………………………………………۶۶

 ….

…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × دو =

0