مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱ -آشنایی با  صاعقه و پدیده تخلیه جوی ۲

۱ -۲- فیزیک صاعقه  و خصوصیات تخلیه جوی الکتریکی ۴

۱-۳- شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه (stepped leader) 5

۱-۳-۱-مسیر برگشتی (Return stroke) 6

۱-۳- ۲-شاخه پیشرونده تیری شکل(Dart leader) 6

۱-۳-۳ -تخلیه بین ابر (Intra cloud discharge) 8

۱-۳-۴ -تخلیه ای که بار مثبت  را به زمین می آورد. ۸

۱-۳-۵-تخلیه ای با جریان پیشرونده به سوی بالا ۸

۱-۴-جريان ناشي از  اصابت صاعقه ۸

۱-۵– اثر مناطق جغرافيايي و ارتفاع بر دامنه جریان ۱۰

۱-۶-اثر نوع خاك ۱۰

۱-۷-نحوه تاثیر رعد و برق برخطوط انتقال انرژی ۱۱

۱-۸-معرفی اضافه ولتاژها ۱۲

۱-۹-اضافه ولتاژهای موجی ۱۴

۱-۹-۱- اضافه ولتاژهای ناشی از بروز صاعقه ۱۴

۱-۹-۱-۱-تخلیه جوی یا صاعقه ۱۶

۱-۹-۱-۲-طبقه بندی صاعقه ۱۷

۱-۹-۱-۳- مشخصات اصلی امواج صاعقه ۱۸

۱-۹-۱-۴-اضافه ولتاژهای الکترواستاتیکی ۱۹

۱-۹-۲- اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی ۱۹

۱-۹-۲-۱- عوامل و شرایط ایجاد اضافه ولتاژهای گذرا کلید زنی ۲۰

۱-۹-۲-۲- اضافه ولتاژ ناشی از قطع و وصل خطوط ۲۰

۱-۹-۲-۳  -اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی جریان های خازنی و سلفی ۲۰

۱-۹-۲-۴- اضافه ولتاژهای ناشی از قطع ناگهانی و نوسانات بار ۲۱

۱-۱۰- اضافه ولتاژهای موقتی ۲۱

۱-۱۰-۱- اضافه ولتاژهای موقتی ناشی از بروز رزونانس و فرورزونانس ۲۱

۱-۱۰-۲-اضافه ولتاژهای ناشی از خطای عایقی سیستم ۲۲

۱-۱۱-قابلیت اطمینان ۲۳

۱-۱۲-راهکارهای  بهبود عملکرد خطوط انتقال و افزایش قابلیت اطمینان ۲۳

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- معرفی و بررسی شرایط وقوع صاعقه و پدیده جرقه برگشتی ۲۵

۲- ۲-  انواع برخورد صاعقه ۲۶

۲-۲-۱- اصابت  مستقیم ۲۶

۲-۲-۲-  اصابت غیر مستقیم ۲۷

۲-۲-۲-۱- برخورد صاعقه به سر دکل ۲۸

۲-۲-۲-۲- برخورد صاعقه به سیم گارد ۲۹

۲-۲-۲-۳- برخورد صاعقه به نزدیکی هادی ۲۹

۲-۳-عوامل موثر در بروز پدیده جرقه برگشتی ۲۹

۲-۳-۱- شرایط  آب و هوایی منطقه جغرافیایی خاصی که دکل در آن منطقه قرار گرفته است ۳۰

۲-۳-۲-مقاومت پای دکل ۳۱

۲-۳-۳- امپدانس موجی دکل ۳۴

۲-۴- مدل  های مختلف جرقه برگشتی ۳۵

۲-۴- ۱-مدل سوئیچ ساده ۳۵

۲-۴-۲- مدل ولتاژ-زمان ۳۵

۲-۴-۳- مدل یکپارچه  یا مدل معیار سطوح برابر ۳۶

۲-۴-۴- مدل انتشار پیش رونده ۳۶

۲-۴-۴-۱ –  مدل انتشار پیش رونده موتویاما ۳۸

۲-۴-۴-۲- مدل انتشار پیش رونده پیجینی و دیگران ۳۹

۲-۵ -محاسبه نرخ جرقه برگشتی(BFR) 40

۲-۵-۱- پیش بینی  نرخ تخلیه برگشتی به کمک منحنی های تعمیم یافته ۴۱

۲-۵-۱-۱- روش AIEE 41

۲-۵-۱-۲- روش کلیتون و یانگ ۴۵

۲-۵-۱-۳- روش انستیتو برقی جنرال الکتریک- ادیسون ۴۵

۲-۵-۲ -روش مونت کارلو برای محاسبه نرخ تخلیه برگشتی ۴۵

۲-۶-روش های کاهش جرقه برگشتی و افزایش قابلیت اطمینان ۴۷

۲-۶-۱- استفاده از برقگیر ۴۷

۲-۶-۱-۱-مشخصات  یک برقگیر خوب ۴۷

۲-۶-۱-۲- عوامل مهم  در آسیب دیدگی برقگیرها ۴۸

۲-۶-۲- کاهش امپدانس زمین ۴۸

۲-۶-۳- افزایش طول  زنجیره مقره ۴۹

۲-۶-۴- روش های غیر متعارف ۴۹

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − 4 =

0