مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر

۳-۱) دستگاه تولید مثل نر در پستانداران ۳

۱-۳-۱) بیضه ۳

۱-۳-۱-۱) ساختمان بیضه و اپی دیدیم ۴

۱-۳-۱-۲) آپاندیس بیضه و آپاندیس اپی دیدیم ۴

۱-۳-۱-۳) غلافهای بیضه ۴

۱-۳-۱-۴) تونیکا واژینالیس ۵

۱-۳-۱-۵) تونیکا آلبوژینا ۵

۱-۳-۱-۶) تونیکا واسکولوزا ۵

۱-۳-۱-۷) عصب گیری بیضه ۵

۱-۳-۲) مجرای دفران ۶

۱-۳-۲-۱) ساختمان مجرای دفران ۶

۱-۳-۲-۲) عصب گیری ۶

۱-۳-۳) مجاری ابرنت ۶

۱-۳-۴) پارادیدیم ۷

۱-۳-۵) طناب اسپرماتیک ۷

۱-۳-۶) اسکروتوم یا کیسه بیضه ۷

۱-۳-۶-۱) عصب گیری ۸

۱-۳-۷) سمینال وزیکولها ۸

۱-۳-۷-۱) ساختمان سمینال وزیکول ۹

۱-۳-۷-۲) عصب گیری ۹

۱-۳-۸) مجرای انزالی ۹

۱-۳-۸-۱) ساختمان ۹

۱-۳-۹) پروستات ۹

۱-۳-۹-۱) ساختمان پروستات ۱۰

۱-۳-۹-۲) لوب های پروستات ۱۰

۱-۳-۹-۳) عصب گیری ۱۰

۱-۳-۱۰)غدد بولبواورترال ۱۰

۱-۳-۱۰-۱) ساختمان ۱۱

۱-۴) سلول های سری اسپرماتوژنز ۱۱

۱-۵) سلولهای پشتیبان یا سرتولی ۱۱

۱-۶) اسپرماتوژنز ۱۲

۱-۶-۱) اسپرماتوسیتوژنز ۱۲

۱-۶-۲) میوز ۱۲

۱-۶-۳) اسپرمیوژنز ۱۳

۱-۷) مورفولوژی اسپرم ۱۳

۱-۷-۱) سر اسپرم ۱۳

۱-۷-۲) دم اسپرم ۱۴

تصویر ۱-۱٫ ساختمان طبیعی اسپرم انسان (Parsiteb, 2013) 14

۱-۷-۳) اسپرم های غیر طبیعی ۱۴

تصویر ۲-۱ انواع شکل های اسپرم(blogfa, 2013) 15

۱-۸) سرنوشت و اعمال آندروژن ها ۱۵

۱-۸-۱) آندروژن های داخل بیضه ای ۱۵

۱-۸-۲) تبدیل محیطی استروژن ۱۵

۱-۸-۳)تبدیل محیطی دی هیدروتستوسترون ۱۶

۱-۸-۴) اعمال محیطی تستوسترون ۱۶

۱-۸-۵) مکانیسم عمل آندروژن ۱۶

۱-۸-۶) انتقال و متابولیسم آندروژن ها ۱۷

۱-۸-۷) محور  هیپوتالاموس- هیپوفیز- بیضه ۱۷

تصویر۱-۳: محور هیپوتالاموسی- هیپوفیزی- بیضه ای (Bern et al, 2019) 17

۱-۹) بلئومایسین ۱۸

۱-۹-۱)  تاریخچه و ساختمان شیمیایی بلئومایسین ۱۸

تصویر ۱-۴: ساختمان شیمیایی بلئومایسین(Umenzawa et al, 1966 ). ۱۸

۱-۹-۲) مکانیسم  اثر بلئومایسین: ۱۹

تصویر ۱-۵: مکانسم عمل بلئومایسین(Nature, 2013) 19

۱-۹-۳) کاربردهای بالینی ۲۰

۱-۱۰) استرس اکسیداتیو ۲۱

۱-۱۰-۱) گونه های فعال اکسیژن(ROS): 21

۱-۱۰-۲) پیامدهای استرس اکسیداتیو در دستگاه تولید مثلی نر: ۲۱

تصویر ۱-۶: پیامدهای استرس اکسیداتیو در دستگاه تولید مثلی نر(Clevelandclinic, 2013) 22

۱-۱۱) آنتی اکسیدانت ها و نقش حفاظتی آنها در برابر استرس اکسیداتیو: ۲۳

۱-۱۲) سنجش استرس اکسیداتیو ۲۵

۱-۱۲-۱) مالون دی آلدئید (MDA) 25

۱-۱۲-۲) گلوتاتیون احیا (GSH) 25

۱-۱۲-۳) آنزیم کاتالاز ۲۶

۱-۱۳) ژل رویال ۲۶

۱-۱۳-۲) طریقه نگهداری ۲۶

۱-۱۳-۳) خواص فیزیکی ژل رویال ۲۷

۱-۱۳-۴) خواص درمانی ژل رویال ۲۸

۱-۱۳-۴-۱) خاصیت میکروب کشی ۲۸

۱-۱۳-۴-۲) کاهش فشار خون ۲۸

۱-۱۳-۴-۳) جلوگیری از تصلب شرائین ۲۸

۱-۱۳-۴-۴) جوانی و شادابی پوست و ضد پیری ۲۹

۱-۱۳-۴-۵) خاصیت ضد سرطانی ۲۹

۱-۱۴) تولیدمثل در موشهای صحرایی : ۲۹

۱-۱۴-۱) بلوغ : ۲۹

۱-۱۴-۲) رفتار تولیدمثلی : ۳۰

۱-۱۴-۳) دستگاه تولیدمثلی موشهای صحرایی نر : ۳۰

تصویر ۱-۷: دستگاه تولیدمثلی موشهای صحرایی نر(Russell, 1992). 32

۱-۱۵) تولید جنین در شرایطIn Vivo 32

۱-۱۵-۱) آمیختن گامت ها ۳۲

۱-۱۶) تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی ۳۳

۱-۱۶-۱) ظرفیت پذیري اسپرم ۳۳

۱-۱۶-۲) لقاح آزمایشگاهی (IVF) 34

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − هفت =

0