مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

۱-۱-۱-۴- سوابق مربوط به تحقیق ۶

۱-۲- بخش دوم: مفهوم شناسی ۹

۱-۲- ۱- بحث تاریخی غنا ۹

۱-۲-۲- تعریف غنا ۱۰

۱-۲-۲-۱ تعریف لغوی غنا ۱۰

۱-۲-۲-۲- تعریف ماهیت غنا طبق نظر مراجع تقلید شیعه ۱۱

۱-۲-۲-۲-۱- امام خمینی ۱۱

۱-۲-۲-۲-۲- آیت الله مکارم شیرازی مدّظله ۱۲

۱-۲-۲-۲-۳- آیت الله فاضل لنکرانی……………………………………………………………………………………۱۲

۱-۲-۲-۲-۴- آیت الله خامنه ای ۱۲

۱-۲-۲-۲-۵- آیت الله صافی گلپایگانی ۱۳

۱-۲-۳- انواع صدا ۱۳

۱-۲-۳ -۱- صداى موسیقى ۱۳

۱-۲-۳-۲- صداى غیرموسیقى ۱۳

۱-۲-۱-۴- اقسام غنا ۱۳

۱-۲-۴-۱- غنای محلل ۱۴

۱-۲-۴-۲- غنای محرم ۱۴

۱-۲-۵- اقسام غنا از دیدگاه اهل سنت ۱۴

۱-۲-۶- انواع غنا ۱۴

۱ ۲-۶-۱- غنای حق ۱۵

۱-۲-۶-۲- غنای باطل ۱۵

۱-۲-۷- ویژگی های غنای محرِّم ۱۵

۱-۲-۷-۱- ترجیع صوت ۱۵

۱- ۲-۷-۲- طرب ۱۶

۱-۲-۷-۳- محتوای ناپسند اشعار ۱۷

۱-۲-۷-۴- تشبّه به اهل باطل ۱۷

۱-۲-۷-۵- لهو ۱۸

۱-۲-۷-۵-۱- اقسام لهو ۱۹

۱-۲-۸- موسیقی ۱۹

۱-۲-۸-۱- تاریخچه ی موسیقی ۱۹

۱-۲-۸-۲- تعریف موسیقی ۲۳

۱-۲-۸-۲-۱- تعریف لغوی موسیقی ۲۳

۱-۲-۸-۲-۲- تعریف اصطلاحی موسیقی ۲۴

۱-۲-۸-۲-۲-۱- نظریه ی مراجع تقلید در مورد ماهیت موسیقی ۲۴

۱-۲-۸-۲-۲-۱-۱- نظریه ی امام خمینی درباره موسیقی ۲۴

۱-۲-۸-۲-۲-۱-۲- نظر آیت الله صافی گلپایگانی در مورد موسیقی ۲۵

۱-۲-۸-۲-۲-۱-۳- گرایش به موسیقی ۲۵

۱-۲-۸-۳- اقسام موسیقی ۲۵

۱-۲-۸-۳-۱- موسیقی غنایی ۲۵

۱- ۲-۸-۳-۲- موسیقی غیرغنایی ۲۶

۱-۲-۹- مخترع موسیقی و غنا ۲۷

….

….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 + 5 =

0