مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲- تعریف افسردگی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۴- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی…………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۵- انواع افسردگی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۶- سبب شناسی اختلالات افسردگی………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۶-۱- عامل ارث………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶-۲- عوامل زیست شناختی…………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۶-۳- عوامل روانی – اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-۴- عوامل شخصیتی………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶-۵- بیماری های جسمی……………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷- افسردگی و وضعیت اجتماعی …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۸- سیمای بالینی افسردگی در بیماران……………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۹- صرع……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱۰-تعریف صرع…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۱- تعریف حمله های صرع………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۲- انواع حمله های صرع…………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳- تاریخچه بیماری صرع…………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱۴- سبب شناسی صرع…………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۵- آسیب شناسی روانی در صرع…………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۶- علل ایجاد صرع……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۷- اختلال افسردگی با صرع…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۷-۱- افسردگی قبل از حمله………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۷-۲- افسردگی حین حمله…………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۷-۳- افسردگی بعد از حمله…………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۷-۴- افسردگی بین حمله……………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۸تأثیر اختلال افسردگی بر زندگی افراد مصروع …………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۹- آسیب شناسی ………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲۰- خودکشی در صرع…………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲۱- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲۱-۱-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲۱-۲-تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………… ۳۰

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − 4 =

0