فرم کوتاه پرسشنامۀ فراشناخت ولز و کاترایت- هاتون ( ۲۰۰۴ )

نام پرسشنامه : فرم کوتاه پرسشنامۀ فراشناخت ولز و کاترایت- هاتون ( ۲۰۱۷ )

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

باورهای فراشناختی: به وسیله پرسشنامه فراشناخت ولز و کارت‌رایت-هاتون (۲۰۱۷)، بررسی و ارزیابی شد. این پرسشنامه بر اساس مدل کنش اجرایی خودتنظیمی ولز و ماتیوس[۱] برای جمعیت بزرگسال ۱۸ سال به بالا ساخته شده است و شامل ۵ خرده مقیاس می‌باشد که عبارت‌اند از: اعتماد شناختی[۲]، باورهای مثبت در مورد نگرانی[۳]، وقوف شناختی[۴]، افکار خطرناک و کنترل ناپذیر[۵]، نیاز به کنترل افکار[۶]. پاسخ‌ها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴ درجه‌ای لیکرت (موافق نیستم (۱)، کمی موافقم (۲)، نسبتاً موافقم (۳)، کاملاً موافقم (۴) ) محاسبه می‌شوند. حداقل نمره کسب‌شده در این آزمون ۳۰ سؤالی برابر ۳۰ و حداکثر آن برابر ۱۲۰ می‌باشد. نمره کل برای فراشناخت با مجموع نمرات زیر مقیاس‌ها به دست می‌آید. پرسشنامه فراشناخت دارای پایایی و روایی قابل قبولی می‌باشد. پایایی به دست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌ها در دامنه ۷۲/۰ تا ۹۳/۰ و پایایی بازآزمایی برای نمره کل، بعد از ۲۲ تا ۱۱۸ روز، ۷۵/۰ و برای خرده مقیاس‌ها ۵۹/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است (ولز وکارت‌رایت‌هاتون، ۲۰۱۷). در ایران، شیرین زاده دستگیری (۱۳۸۵)، ضریب همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۹۱/۰ و برای خرده مقیاس‌ها در دامنه ۷۱/۰ تا ۸۷/۰ و پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در فاصله ۴ هفته برای کل مقیاس ۷۳/۰ و برای خرده مقیاس‌ها در دامنه ۵۹/۰ تا ۸۳/۰ گزارش کرد. همبستگی کل مقیاس با مقیاس اضطراب خصلتی ۴۳/۰ و همبستگی خرده مقیاس‌ها را در دامنه ۵۸/۰ تا ۸۷/۰ برآورد کرده است (شیرین زاده دستگیری و همکاران، ۱۳۸۵).

 

منبع

Wells, A. Caertwright-Hatton, S. (2017). A short form of meta-cognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavior and Research and Therapy, 32(4), 867- 870.

ShirinZahedDastgiri S, Goodarzi MA, Rahimi G, and Naziri, G. (2018). Factor structure, validity and reliability of cognition 30. Psychology, 12 (4): 445-461. [Persian].

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] . the Self-Regulatory Executive Function model (S-REF: Wells, 2016; Wells & Matthews, 1994, 1996)

[۲] . cognitive confide

[۳] . positive beliefs about worry

[۴] . cognitive self-consciousness

[۵] . negative beliefs about uncontrollability of thoughts and danger

[۶] . beliefs about need to control thoughts

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × 2 =

0