عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

(۱۱۸ صفحه ورد)

الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد

 • رشد توليد ناخالص داخلي
 • تركيب و ساختار بازار
 • ساختار توليد
 • ميزان بهره وري
 • بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزي
 • درآمدهاي شهري و درآمدهاي روستايي (درآمد سرانه)
 • تفاوت بين كارگر ماهر و غير ماهر (سرمايه انساني)
 • بهره مندي از امكانات و خدمات عمومي مانند برق و آب و مسكن
 • بار تكفل اقتصادي
 • ميزان دسترسي به بازار
 • كميت سرمايه به ازاء هر كارگر
 • توزيع اعتبارات
 • تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها
 • مهاجرت
 • كل ماليات دريافتي از هر خانوار
 • هزينه دولتي و پرداخت هاي انتقالي
 • سهم درآمد شخصي از توليد ناخالص داخلي
 • ميل نهايي به مصرف و پس انداز
 • نرخ رسمي ارز
 • ميزان اشتغال و بيكاري

ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

 • جنس
 • سن
 • رشد جمعيت
 • بهداشت
 • آموزش و پرورش
 • تبعيض هاي نژادي
 • عوامل حقوقي و اجتماعي
 • مالكيت عوامل توليد

همانطور كه مشاهده مي شود عوامل زيادي بر توزيع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.

 

۳-۲ رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد

۳-۲-۱ دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد

الف) نظريه كوزنتس

سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (۱۹۵۵) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادي را به عنوان فرآيند…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

یازده − 9 =

0