سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر ۱۹۹۰

نام پرسشنامه : سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر ۱۹۹۰

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

سیاهه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر (CISS)

اندلر و پارکر (۱۹۹۰، به نقل از موسوی، ۱۳۸۸) این پرسشنامه را باهدف ارزیابی انواع سبک‌های مقابله‌ای افراد در موقعیت‌های استرس‌زا به صورت سه سبک‌‌ای، مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی طراحی کردند. این آزمون شامل ۴۸ سؤال است که هر ۱۶ سؤال به یکی از ابعاد مربوط است و پاسخ به هر سؤال بر اساس یک مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت از هرگز (۱) تا خیلی زیاد (۵) مشخص می‌شود. سبک‌های مقابله اجتنابی قابل تفکیک به زیر مقیاس‌های حواس‌پرتی و مشغولیت اجتماعی است که هر یک به ترتیب از طریق هشت سؤال و هشت سؤال ارزیابی می‌شوند. لازم به توضیح است که سبک غالب هر فرد با توجه به نمره‌ی وی در هر یک از ابعاد سه‌گانه‌ی سبک‌های مقابله تعیین می‌شود؛ به عبارت دیگر، هر کدام از رفتارها که در مقیاس نمره بیشتری کسب کنند، آن رفتار به عنوان سبک مقابله‌ای ترجیحی فرد در نظر گرفته می‌شود (شکری و همکاران، ۱۳۸۷).

اندلر و پارکر ضریب همسانی درونی کل مقیاس را ۹۲/۰ گزارش کرده­اند. همچنین این ضریب برای سبک مقابله­ی مسئله‌دار برای پسران و دختران به ترتیب ۹۰/۰ و ۹۲/۰، برای سبک مقابله­ی هیجان­مدار به ترتیب ۸۵/۰ و ۸۲/۰، برای سبک مقابله­ی اجتنابی به ترتیب ۸۲/۰ و ۸۵/۰ و برای دو مقیاس فرعی سردرگمی و روی آوردن به اجتماع به ترتیب ۷۷/۰ و ۸۰/۰ گزارش شده است (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰، به نقل از موسوی، ۱۳۸۸). همچنین وقری (۱۳۷۹)، سلامت (۱۳۸۰)، جعفر نژاد، فرزاد، مرادی و شکری (۱۳۸۴)، شکری و همکاران (۱۳۸۷) و قریشی راد (۱۳۸۹) پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ در مقیاس مسئله­مدار به ترتیب ۸۱/۰، ۸۱/۰، ۸۴/۰، ۸۳/۰، ۶۴/۰، ۸۶/۰ و در مقیاس هیجان مدار به ترتیب ۷۸/۰، ۸۲/۰، ۸۳/۰، ۸۰/۰، ۶۰/۰، ۸۱/۰ و در مقیاس اجتناب مدار به ترتیب ۷۲/۰، ۶۶/۰، ۷۴/۰، ۷۲/۰، ۶۱/۰، ۷۹/۰ گزارش کرده‌اند. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ روی جمعیت مورد بررسی برای کل مقیاس ۹۰/۰ و در ابعاد مسئله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار به ترتیب ۸۹/۰، ۸۱/۰، ۸۴/۰ به دست آمد.

لازم به توضیح است، قریشی راد (۱۳۸۹) نیز در ایران روایی همزمان این مقیاس با مقیاس بیلینگز و موس را با ضریب همبستگی ۶۲/۰ برای مسئله­مدار و ۴۰/۰ برای هیجان مدار بدست آورد و بین دو مقیاس اجتناب مدار همبستگی معنی‌داری بدست نیامد. همچنین رحیمی(۱۳۹۲) میزان همبستگی هر یک از سبک­های مقابله­ای با سؤال کلی برای تعیین روایی برای سبک­های مقابله­ای مسأله­مدار، هیجان­مدار، اجتنابی  به ترتیب ۷۴/۰، ۷۱/۰، ۶۰/۰ به­دست آورد (۰۰۱/۰>P) که حاکی از پایایی و روایی مطلوب این پرسش­نامه است.

نمره گذاری سیاهه مقابله با فشار روانی

آزمون مقابله با فشار روانی از نظر دامنه کاربرد، برای سنجش رفتارهای مقابله ای افراد سالم، بیماران روانی و گروه های مختلف شغلی مناسب است. نمره گذاری این آزمون برای دو دوره سنی بزرگسالی و نوجوانی و نیز برای افراد در موقعیت های مختلف یکسان است.

با توجه به این که آزمون به صورت پنج درجه ای لیکرت است، حداکثر نمره برای هر مقوله ۵ نمره و حداقل ۱ نمره است. آزمودنی بایستی به همه سؤالات پاسخ دهد. اگر آزمودنی تعداد ۵ سؤال یا کمتر از ۵ سؤال را جواب نداده باشد، در زمان نمره گذاری پژوهشگر می تواند برای این سؤالات گزینه ۳ را علامت بزند. اما در غیراینصورت یعنی اگر بیش از ۵ سؤال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاری نمی شود.

دامنه تغییر نمرات سه نوع رفتار مقابله ای به این صورت است که نمره هر یک از رفتارهای مقابله ای سه گاه یعنی مسئله مداری، هیجان مداری و اجتنابی از ۱۶ تا ۸۰ است. به عبارت دیگر با توجه به نمره ای که هر فرد در آزمون کسب می کند سبک مقابله ای غالب فرد، مشخص می شود یعنی هر کدام از رفتارها نمره بالاتر در این سیاهه کسب کند آن رفتار به عنوان سبک مقابله فرد درنظر گرفته می شود (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰).

جدول شماره ۳: سؤالات مربوط به سبک های سه گانه مقابله با فشار روانی

سبک های مقابله ای سؤالات
سبک مسئله مدار ۱، ۲، ۶، ۱۰، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷
سبک هیجان مدار ۵، ۷، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۴، ۴۵
سبک اجتنابی ۳، ۴، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۷، ۴۰، ۴۸

 

نمره گذاری سیاهه مقابله با فشار روانی

آزمون مقابله با فشار روانی از نظر دامنه کاربرد، برای سنجش رفتارهای مقابله ای افراد سالم، بیماران روانی و گروه های مختلف شغلی مناسب است. نمره گذاری این آزمون برای دو دوره سنی بزرگسالان و نوجوانی و نیز برای افراد در موقعیت های مختلف یکسان است.

با توجه به این که آزمون به صورت پنج درجه ای لیکرت است، حداکثر نمره برای هر مقوله ۵ نمره و حداقل ۱ نمره است. آزمودنی بایستی به همه سؤالات پاسخ دهد. اگر آزمودنی تعداد ۵ سؤال یا کمتر از ۵ سؤال را جواب نداده باشد، در زمان نمره گذاری پرسشگر می تواند برای این سؤالات گزینه ۳ را علامت بزند، اما در غیر اینصورت یعنی اگر بیش از ۵ سؤال بدون پاسخ باشد، آن پرسشنامه نمره گذاری نمی شود.

دامنه تغییر نمرات سه نوع رفتار مقابله ای به این صورت است که نمره ی هر یک از رفتارهای مقابله ای سه گانه یعنی مسئله مداری، هیجان مداری و اجتنابی از ۱۶ تا ۸۰ است. به عبارت دیگر با توجه به نمره ای که هر فرد در آزمون کسب می کند، سبک مقابله ای غالب فرد مشخص می شود یعنی هر کدام از رفتارها نمره بالاتر در این سیاهه کسب کند آن رفتار به عنوان سبک مقابله فرد درنظر گرفته می شود (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰).

جدول شماره ۳: سؤالات مربوط به سبک های سه گانه مقابله با فشار روانی

سبک های مقابله ای سؤالات
سبک مسئله مدار ۱، ۲، ۶، ۱۰، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷
سبک هیجان مدار ۵، ۷، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۴، ۴۵
سبک اجتنابی ۳، ۴، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۷، ۴۰، ۴۸

 

منبع

شکری، امید، تقی لو، صادق، گراوند، فریبرز، پاییزی، مریم، مولایی، محمد، عبدالله پور، محمد آزاد و اکبری، هادی (۱۳۸۷). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های استرس زا. تازه های علوم شناختی، سال ۱۰، شماره ۳، ۳۳-۲۲٫

قریشی راد، فخرالسادات (۱۳۸۹). اعتباریابی مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر. مجله علوم رفتاری. دوره ۴، شماره ۱،  ۱-۷٫

موسوی، اکرم السادات (۱۳۸۸). مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سو مصرف مواد و غیر مبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

وقری، ع. (۱۳۷۹). بررسی رابطه بین سبک‌های خود کارآمدی و سبک‌های مقابله با بحران در زوج‌های جوان دانشجوی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه الزهرا.

سلامت، مائده، زمانی، احمد و الهیاری، طلعت (۱۳۸۶). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی. روانشناسی کاربردی، دوره اول، شماره ۳، ۴۲-۲۹٫

 

جعفر نژاد، پروین، فرزاد، ولی الله، مرادی، علیرضا و شکری، امید (۱۳۸۴). بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. نشریه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. شماره ۷۰٫ ۷۴-۵۱٫

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 1 =

0