سفالگری

سفالگری

(۴۳ صفحه ) ورد

فهرست مندرجات

فصل۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۱

فصل۲٫چكيده………………………………………………………………………………………………………۳

مهمترين تكنيك هاي تزيين ظروف در نيشابور………………………………………………..۳

دسته هاي سفال با نقش كنده………………………………………………………………………..۳

نقوش سفال در ادوار اسلامي از مناظر مختلف…………………………………………………۴

فصل ۳٫فن و هنر سفالگري……………………………………………………………………………………..۵

فصل ۴٫مهمترين تكنيك هاي تزيين ظروف در نيشابور………………………………………………..۸

سفال با پوشش گلي……………………………………………………………………………………۹

سفالينه با نقوش رنگارنگ……………………………………………………………………………۹

سفالينه با تزيين زرين فام……………………………………………………………………………..۹

سفاليه با نقش كنده…………………………………………………………………………………….۹

سفالينه با لعاب يكرنگ……………………………………………………………………………..۱۰

فصل ۵٫كلياتي درباره سفال اسلامي………………………………………………………………………..۱۰

سفال گبري ……………………………………………………………………………………………۱۲

سفال سلجوقي ………………………………………………………………………………………..۱۲

سفال مينائي ايران……………………………………………………………………………………..۱۲

سفال دوره عثماني……………………………………………………………………………………۱۳

سفال دوره صفويه ايران…………………………………………………………………………….۱۳

فصل ۶٫هنر سفالگري و بررسي نقوش آن در ادوار اسلامي…………………………………………۱۳

بررسي نقوش انساني با توجه به جهان بيني عرفاني…………………………………………..۱۴

بررسي نقوش انساني مرتبط با مراسم ماه محرم……………………………………………….۱۴

بررسي نقوش انساني و ارتباط آن با ادبيات……………………………………………………۱۴

بررسي نقوش انساني و ارتباط آن با مفاهيم نجومي………………………………………….۱۴

فصل ۷٫جام با گلابه ي سفالگري…………………………………………………………………………..۱۸

فصل۸٫٫كوزه……………………………………………………………………………………………………..۲۰

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………….۲۱

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………..۲۲

…………..

……………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

شش + نه =

0