سئوالات آزمون اقتصاد کلان

سئوالات آزمون اقتصاد کلان

( ۶۸صفحه) PDF

۱٫ كدام گزينه از جمله موارد اختلاف در آمد ملي و در آمد فردي ( شخصي)است؟
الف. استهلاك ب. سود توزيع نشده ج. ماليات غير مستقيم د. در آمدسرانه
۲٫ كداميك از موارد ذيل از اجزاء درآمد ملي محسوب مي شود؟
الف. خالص صادرات ب. سود بنگاهها ج. مصرف خصوصي د. سرمايه گذاري
۳٫ كدام گزينه صحيح نيست؟
الف. توليد خالص ملي برابر است با توليد ناخالص ملي منهاي استهلاك
ب. توليد ناخالص ملي برابر است
با توليد خالص ملي منهاي استهلاك
ج. درآمد سرانه از تقسيم درآمد ملي بر
جمعيت حاصل مي شود.
د. توليد ناخالص ملي اندازه رفاه را نمي سنجد.
۴٫ كدام گزينه مربوط به نظريه كلاسيكهاست؟
الف. تقاضا عرضه خود را بوجود مي آورد.
ب. سطح دستمزدها و قيمتها انعطاف ناپذيرند.
ج. ميزان كارگر استخدام شده سطح عرضه را مشخص مي كند.
د. دستمزد پولي عامل مؤثر در تعادل بازار كار است.
۵٫ در معادله مبادله مطابق نظريه كلاسيكها كداميك از موارد زير در كوتاه مدت ثابت فرض مي شود؟
M,P .
د V,Y . ج V,P . ب M,Y . الف
۶٫ در الگوي كلاسيكها در اثر افزايش عرضه پول چه اتفاق مي افتد؟
الف. تنها سطح توليد افزايش مي يابد. ب. سطح توليد و سطح قيمتها تواماً افزايش مي ج. تنها سطح قيمتها افزايش مي يابد. د. تمام موارد فوق امكان وقوع دارند.
باشد به سؤالات ۷ الي ۱۰ پاسخ دهيد. I= و ۳۰ C = 40 + 0/9y اگر در اقتصادي
۷٫توليد تعادلي چقدر است؟
الف. ۷۰۰ ب. ۷۰ ج. ۳۵۰ د. ۱۳۵۰
۸٫ در سطح توليد تعادلي ، پس انداز برابر چند است؟
الف. ۳۰ ب. ۴۰ ج. ۶۰ د. ۷۰
۹٫ اگر ۲۰ واحد به سرمايه گذاري اضافه كنيم چقدر به درآمد ملي اضافه مي شود؟
الف. ۲۰ ب. ۲۰۰ ج. ۱۰۰ د. ۸۰
۱۰ . اگردولت ۲۰ واحد ماليات بيشتر بگيرد و همين مقدار نيز هزينه هاي خود را اضافه نمايد، چقدر به درآمد ملي اضافه مي شود؟
الف. ۲۰ ب. ۲۰۰ ج. ۱۰۰ د. فرقي نمي كند.

………………………

………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

13 + 13 =

0