سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

( ۲۳صفحه) PDF

زبان و ادبیات فارسی
هوش به چه معنی است؟ «… و را در جهان هوش بر دست کیست » ۱٫ در مصراع
۳) اندیشه ۲) مرگ ۳) میل و علاقه ۴) علم و آگاهی
به ترتیب، کدام است؟ « شیم، استلام – عنا » ۲٫ معنی واژه هاي
۱) سرزنش – بوي ها – سپاس ۲) درود فرستادن – اندیشه ها – گردن کشی
۳) خوي ها – بوسیدن – رنج ۴) سربرآوردن – سنگهاي قیمتی – مبل
۳٫ نویسنده ي کدام اثر در برابر آن، درست مطرح نشده است؟
۱) اسرارالتوحید-ابوسعید ابی الخیر ۲) قصص قرآن – ابوبکر عتیق نیشابوري
۳) قصص الانبیاء – ابواسحاق نیشابوري ۴) سیاست نامه – خواجه نظام الملک
۴٫ شاعر در کدام بیت از بلبل و آواز خوانی آن، سخن گفته است؟
۱) باغ دیبا رخ پرند سلب *** لعبگر گشت و لعبهاش عجب
۲) بوستان گشت چون ستبرق سبز *** آسمان گشت چون کبود قصب
۳) بیرم سبز برفکنده بلند *** شاخ او کرده بسدین مشجب
۴) هر گلی را به شاخ گلبن بر *** زندبافی است با هزار شغب
۵٫ شاعر در هم هي بیت هاي زیر، غیر از بیت … از تیرگی شبانه سخن گفته است.
۱) هر آنگه که برزد یکی باد سرد *** چو زنگی برانگیخت زانگشت گرد
۲) چنان گشت باغ و لب جویبار *** کجا موج خیزد ز دریاي قار
۳) چو پولاد زنگار خورده سپهر *** تو گفتی به قیر اندر اندوده چهر
۴) نه آواي مرغ و نه هرّاي دد *** زمانه زبان بسته از نیک و بد

………………………………….

……………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

سیزده + 13 =

0