سؤالات چهارگزينه اي آمار

سؤالات چهارگزينه اي آمار

( ۲۸صفحه) PDF

هرگاه تعداد افرادي كه گروه خوني
چند درجه است؟ AB
۷۲° (۴ ۱۰۰° (۳ ۵۰° (۲ ۶۰° (۱
-۲ داده هاي مربوط به درجه حرارت جزو كدام نوع از داده ها مي باشد؟
۱) ترتيبي ۲) فاصله اي ۳) نسبي ۴) اسمي
۱۶ برابر ۶۰ درجه است فراواني متناظر با – -۳ در نم ودار دايره اي نمرات ۸۴ دانش آموز، كمان متناظر با نمرات ۱۸
نمره ۱۷ در نمودار ميله اي كدام است؟
۱۳ (۴ ۱۶ (۳ ۱۴ (۲ ۱۲(۱

………………………………………..

………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

چهار × 3 =

0