روشي براي ارزيابي وضعيت ايمني در شبكه معابر بين شهري

روشي براي ارزيابي وضعيت ايمني در شبكه معابر بين شهري

(۸صفحه ورد)

مشكلات مربوط به كمي كردن پارامترهاي ايمني در حمل و نقل، همواره ارزيابي هاي كيفي اين مقوله راه به همراه داشته است . در شرايط فقدان آمار تصادفات جاده اي ، روش بازرسي ايمني راه به عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي مورد استفاده در تمام دنيا با تكيه بر قضاوت مهندسي ناظران مورد استفاده قرار گرفته است . در اين روش همواره ارائه راهكار و تعيين اولويت آن بر اساس قضاوت ناظر و متوليان امور حمل و نقل صورت مي گيرد . در اين مقاله براي غلبه بر اين نقطه ضعف و امكان معياردهي به قضاوت هاي كيفي، با الهام از روش نمره دهي و نيز فرآيند تحليل ترتيبي در انتخاب گزينه هاي مديريتي و همچنين استفاده از مفهوم بازرسي ايمني راه، روشي براي انتخاب و تشخيص ميزان اولويت پروژه هاي تحت بررسي براي ارتقاي ايمني طراحي گرديده است . همچنين به منظور كاربردي شدن روش، و محاسبه تاثير عوامل متشكل در احتمال بروز حادثه در شبكه معابر دو خطه دو طرفه بين شهر ي، با استفاده از پرسشنامه هايي كه توسط ۴ متخصص ايمني جاده اي تكميل گرديده ، سهم عوامل فوق بدست آمده است . اين مقاله نشان مي دهد كه ده عامل مهمتر در بروز حوادث جاده اي در مجموع نيمي از احتمال بروز حادثه را تشكيل مي دهند .

………………………

…………………

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

شش + یازده =

0