روان شناسي رانندگي، ويژگيهاي شخصيت و رانندگي تهاجمي

روان شناسي رانندگي، ويژگيهاي شخصيت و رانندگي تهاجمي

(۱۰ صفحه pdf)

چكيده
عموماً در تعاملات اجتماعي و روابط بين فردي، مسأله ترافيك و رانندگي در شهر به عنوان يكي از مؤلف ههاي مهم زندگي شهري مورد
توجه م يباشد، چرا كه مشكل ترافيك و رانندگ يهاي تهاجمي و پ يآمدهاي ناشي از آن به ويژه در مناطق شهري، ح يات فردي و زندگي
اجتماعي همگان را متأثر م ينمايد.
امروزه در غالب كشورهاي پيشرفته به لحاظ اهميت و نقش فرهنگ پذيري و ويژگيهاي شخصيتي افراد در ران ندگي، قانون مداري،
اجتناب و پيشگيري از حوادث و سوانح خياباني و جاد هاي، در بررسي معضل ترافيك و حوادث ناشي از رانندگ يهاي تهاجمي بيشترين توجه
به روا نشناسي رانندگي معطوف م يگردد.
در واقع محورها و مباحث اصلي روا نشناسي رانندگي يا روا نشناسي ترافيك آميز هاي است از يافت ههاي ديگر حوز ههاي مرتبط
روا نشناسي همچون روا نشناسي اجتماعي، روا نشناسي شخصيت، روا نشناسي رشد، روا نشناسي سلامت، روا نشناسي باليني و روا نشناسي
كاربردي.
همه سخن اين است كه چگونگي نظام ارزشها، باورها و نگرشها، احساسات و انگيز هها و مجمو عه رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان…………..

…………………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

9 − هشت =

0