رشد اجتماعی و هویت نوجوان

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

(۵۲ صفحه ورد)

فهرست

تعريف بلوغ و نوجواني………………………………………………………………………………………………………………….۱

دگرگوني هاي رشد نوجواني………………………………………………………………………………………………………۱

تعبيراجتماعي نوجواني و رشد آن………………………………………………………………………………………………۲

مكان هاي رشداجتماعي نوجوان………………………………………………………………………………………………….۳

رشد اجتماعي نوجوان ازديدگاه جامعه شناسي……………………………………………………………………….۴

اجتماعي نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعي………………………………………………………………………..۴

روابط اجتماعي نوجوان در مسير تحول رشد اجتماعي………………………………………………………….۵

رفتارهاِِي مرضي اجتماعي نوجوان……………………………………………………………………………………………..۶

رفتار اجتماعي نوجوان و نقش فرهنگ دراين دوره……………………………………………………………….۶

هدايت اجتماعي و مقابله با تهاجم فرهنگي درنوجوان……………………………………………………………۷

عوامل اجتماعي مؤثر در تكوين شخصيت اجتماعي نوجوان………………………………………………….۷

قرآن و تربيت شخصيت اجتماعي انسان…………………………………………………………………………………..۸

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی……………………………………………………………………………………………….۸

نیازهای زیستی دوره نوجوانی…………………………………………………………………………………………………….۹

نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی …………………………………………………………………………………………………۹

نیازهای اجتماعی نوجوان……………………………………………………………………………………………………………۱۰

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی………………………………………………………………………………………….۱۰

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی…………………………………………………………………………………………… ۱۱

نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی……………………………………………………………………..۱۱

ويژه های دوره نوجوانی……………………………………………………………………………………………………………۱۳

حس استقلال طلبی در نوجوانی………………………………………………………………………………………………..۱۴

خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه………………………………………………………………………….۱۵

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان …………………………………………………………………………………….۱۸

رشد هویت ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

هویت یابی زودرس……………………………………………………………………………………………………………………۱۹

سردرگمی درهویت یابی………………………………………………………………………………………………………….۱۹

پراکندگی هویت………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

تسلیم طلبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

وقفه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

پیشرفت هویت……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

عوامل موثر برشکل گیری هویت……………………………………………………………………………………………۲۰

شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده ……………………………………………………………………۲۱

عوامل اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………۲۱

نقش والدین در هویت یابی فرزندان ……………………………………………………………………………………۲۱

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی……………………………………………………………………………………۲۲

زیر بنای شخصیت……………………………………………………………. ……………… ………………………………………۲۴

اصل پرهیز از تحمیل کردن……………………………………… ………… ………… …………………………………….۲۵

اصل پذیرش و احترام………………………………………………… ………… ………… ………… …………………………۲۵

اصل پرهیز از مقایسه کردن………………………………………….. .. ………….. ………………………………………۲۵

اصل توجه به کسب هویت نوجوان……………………………………… ………… ………… …………………………۲۶

منابع و ماخذ………………………………………………………. ………… ………… ………… …………………………………..۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف بلوغ و نوجواني:

منظور از بلوغ  يا نوجواني رشد دركليه جنبه ها اعم از فيزيكي- عقلي و اجتماعي است به همين جهت اين  واژه نسبت به واژه هاي بلوغ جنسي كه مفهوم بسته تري دارد وسيع تر است . نوجواني دوره اي است است حد فاصل ميان كودكي و بزرگسالي و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغير است شروع آن با بلوغ جنسي است . طول مدت نوجواني در جوامع گوناگون متفاوت …………………………………………………………………

…………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

14 + 18 =

0