رابطه استرس شغلی و معنویت با عملکرد شغلی پرستاران

عنوان پروپوزال: رابطه استرس شغلی و معنویت با عملکرد شغلی پرستاران

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره­وری ممکن یا بهره­وری بهینه است. عوامل کارآمد در بهره­وری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش­های انجام کار و نیروی انسانی. بی گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف سازمان است زیرا نیروی انسانی نقش مهمی در افزایش و کاهش بهره­وری سازمان دارد. یعنی، اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید (۱).

يكي از عوامل اساسي كاهش بهره­وري در سازمان­ها و ايجاد عوارض جسمي و رواني در كاركنان استرس شغلي مي باشد .استرس شغلي پرستاران به­عنوان يك جز مهم سيستم بهداشتي درماني داراي اثر زياد بر كيفيت مراقبت هاي باليني است (۲). امروزه استرس ناشي از كار و زندگي در ميان عامه مردم، متخصصان بهداشتي و آموزشي و ساير كساني كه مسئوليت بهزيستي افراد را بر عهده دارند، از جمله پرستاران بسيار رايج بوده و در راس امور قرار دارد (۳). دست اندركاران حرفه هاي پزشكي به دليل برعهده داشتن مسئوليت تامين سلامت و درمان بيماران، تحت تاثير عوامل متعدد استرس­زا هستند (۴). پژوهش های زیادی نشان مي دهند كه وجود استرس در پرستاران باعث فرار از شغل، تنش میان کارکنان، آسيب پذيري در ارتباطات حرفه اي و در نهايت نارضايتي و ترك حرفه مي شود. پرستاران هر هفته به دلیل فرسودگي يا ناتواني ناشي از استرس ۸۰ درصد بيشتر از ساير گروه هاي حرفه اي از كار غايب مي شوند (۲)

……

مرور منابع:

  • حمید و دهقانی­زاده (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان­های مراکز آموزشی شهر اهواز پرداختند در این پژوهش که تعداد ۱۹۶ پرستار به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند نتایج نشان داد که معنویت، تعهد حرفه­ای و سلامت عمومی به طور معنی داری عملکرد شغلی را پیش بینی می­کنند (۲۲).

 

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

بین استرس شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ارتباط وجود دارد.

بین معنویت و عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان امام خمینی کرمانشاه رابطه وجود دارد.

بین ویژگی های دموگرافیک پرستاران بیمارستان امام خمینی کرمانشاه رابطه وجود دارد.

 

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 4 =

0