دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی و مدیریت آموزشی: بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی و مدیریت آموزشی: بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده کارآفرینی و مدیریت آموزشی با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

از ميان نظام هاي مختلف اجتماعي، امروزه نظام آموزش و پرورش از بزرگترين و پيچيده ترين ابداعات بشري محسوب مي گردد. لذا در هر كشور سرمايه هاي فراواني در اختيار گروه بي شماري از معلمان و دبيران براي پروراندن و آگاه كردن جمعيت انبوهي از كودكان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد.

از جمله عناصر در جريان آموزش و پرورش تأثير و نقش معلم است که اهمیت آن بارزتر از سایر عناصر است. نحوه انتخاب و گزينش معلم، تربيت و پرورش، علاقه، انگيزه ها و نحوه ارتباط وي با دانش آموزان، ميزان تحصيلات و عوامل ديگر تعيين كننده است. بنابراين چه از ديدگاه انساني و چه از ديدگاه آموزشي همواره معلم به عنوان يك فرايند تأثير گذار بر تدريس و آموزش مطرح مي شود. (قاسم زاده ديزجي، ۱۳۷۷)

مراکز آموزشی، زمانی کارآفرین خواهند بود که علاوه بر پرورش ویژگی هاي کارآفرینی فردي در میان
دانش آموختگان، از سیستم تشویق مناسب براي فعالیت هاي کارآفرینانه استفاده شود تا افراد انگیزه بالایی براي ارائه ایده ها و اجراي نوآوري ها داشته باشند و نیز آموزش هاي لازم به اساتید و معلمان داده شود. دانشگاه ها نیز در فرایند تکاملی خویش باید پس از عبور از «دانشگاه آموزش محور» و «دانشگاه پژوهش محور»  به سمت «دانشگاه کارآفرین» گام بردارند. (قاسم نژاد مقدم، ۱۳۸۹)

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به این که معلمان از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی تعلیم و تربیت به شمار
می آیند و نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند، برخورداری آنان از سطوح بالایی از قابلیت های کارآفرینی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

در اين زمينه، معلم بايد مجهز به ويژگي هاي بارزي مانند خلاقيت و نوآوري، خطر پذيري، مسئوليت پذيري، مشاركت جويي و نياز به موفقيت باشد که اين ويژگي ها را در معلمان كارآفرين مي توان جستجو كرد. معلمان كارآفرين در ايجاد انگيزه براي دانش آموزان خود نقشي بسيار اساسي ايفا مي كنند و با ستودن كارهاي خوب در آنان ايجاد اعتماد به نفس مي كنند. (حسن مرادي، ۱۳۸۵)

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

  • فلاح رضوي(۱۳۸۸) در پژوهش خود «تأثير ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران آموزشي بر يادگيرنده بودن سازمان مدارس» را مورد بررسی قرار داده است. در اين مطالعه كه با هدف بررسي ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران آموزشي بر يادگيرنده بودن سازمان مدارس انجام شده، خلاقيت و نوآوري، نياز به موفقيت، مركزكنترل، ريسك پذيري و تحمل ابهام به عنوان ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران مدارس و مهارتهاي فردي، مدلهاي ذهني، يادگيري تيمي، بصيرت مشترك و تفكر سيستمي به عنوان مؤلفه هاي يادگيرنده بودن سازمان مدارس مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع علّي – مقايسه اي بوده و جامعه آماري اين تحقيق را مديران و معلمان شاغل در
    ۸۰ مدرسه مقطع ابتدايي ناحيه ۶ مشهد و در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ تشكيل داده است. نمونه مورد نظر در اين تحقيق، ۳۲۰ معلم و ۳۰ مدير بوده است. در اين پژوهش كه داراي يك فرضيه اصلي و
    ۹ سؤال و فرضيه فرعي بوده، علاوه بر ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران مدارس، ويژگيهاي ديگري مانند جنسيت، سابقه كاري مديران و نوع مدارس از نظر دولتي و غيرانتفاعي بودن مورد مطالعه قرار گرفته است. براي گردآوري داده ها، از دو پرسشنامه سنجش سازمان يادگيرنده با پايايي ۰٫۹۶ و پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان ايراني با پايايي ۰٫۹۳ استفاده شده است. داده ها از طريق آزمونهاي آماري مقايسه دو ميانگين مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفته است. براساس يافته هاي اين پژوهش، به جز عامل دولتي و غيرانتفاعي بودن مدارس، تفاوت معناداري ميان يادگيرنده بودن سازمان مدارس مورد مقايسه مشاهده نشده است. براين اساس پيشنهادهايي از قبيل فراهم نمودن شرايط براي تمركززدايي در ساختار نظام آموزش و پرورش و تنظيم برنامه هاي قابل انعطاف و پويا براي بهره گيري از ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران آموزشي ارائه شده است.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 2 =

0