توانمندسازی روانشناختی و کیفیت خدمات در هتل لوکس صنعتی سنگاپور

 Front Office Employee Psychological Empowerment and Service Quality in Singapore Luxury Hotel Industry –An Exploratory Study  (۲۰۱۶)

 

توانمندسازی روانشناختی و کیفیت خدمات در هتل لوکس صنعتی سنگاپور

توضیحات: ۱۲ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده ترجمه فارسی

هدف – هدف از این مقاله ارائه ی یک مدل نظری با بررسی رابطه ی بین عوامل انگیزشی (رضایتشغلی،تعهد به سازمان، خلاقیت شغلی و انگیزش شغلی) و کیفیت خدمات دهی و اثر نظارتیِ توانمند سازی روانی بر کیفیت خدمات در هتل های لوکس سنگاپوراست.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این روش برای بیان نظری مدل است که به بررسی ادبیات موجود در کیفیت خدمات و توانمندی و رابطه ی عوامل انگیزشی با توانمند سازی روانی، می پردازد.

یافته ها – یافته ها نشان داد که الف) کارکنان با رتبه ی بالاترِ توانمندسازی، قادر به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به این سازمان بودند. با این حال، این امر با دقت در صنعت هتل مورد آزمایش قرار نگرفته است.

ب) ادبیات منابع، وجود مطالعات اکتشافی در ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان به عنوان عامل مستقل و کیفیت خدمات به عنوان عامل وابسته را نشان داد. با این حال، نقش روانیِ توانمندسازی به عنوان عامل نظارتی با عوامل انگیزشی فرد به عنوان عوامل مستقل، و کیفیت خدمات به عنوان عامل وابسته هنوز هم به اندازه ی زیادی ناشناخته باقی مانده است.

محدودیتهای تحقیق / مفاهیم – این مطالعه در بافتِ سنگاپور انجام شده است و به طور کلی ادعای توانمندی ندارد.

اصالت / ارزش – این اولین مطالعه انجام شده در سنگاپور است که برای فهمِ دفتر روانی توانمندسازی در هتل های لوکس است. این مقاله، دیدگاه ها و دانش های نظری برای نقش توانمند سازی روانی در تعدیل تاثیر عوامل انگیزشی بر عملکرد کارکنان دفتر مقابل در صنعت هتل لوکس، را فراهم خواهد آورد.

این به مدیریت هتل اجازه می دهد که آموزش مناسب و استراتژی های کسب و کار برای تقویت صلاحیت کارکنان و تماس با مشتری را برای تحویل، توسعه می دهد.

کلمات کلیدی – توانمندسازی روانشناختی، کیفیت خدمات، رضایت شغلی.تعهد به سازمان، کار خلاقیت، انگیزه شغلی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۰۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × پنج =

0