تفسير گام به گام ميلون اجرا وتفسیر آزمون Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

تفسير گام به گام ميلون: اجرا وتفسیر آزمون Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

گام اول: وارسي شاخص هاي روايي

  • وارسي نمره مقياس روايي(V)

در اين پروفايل نمره مقياس روايي برابر با صفر است V=0. در نتيجه آزمون معتبر است و   مي توانيم به تفسير ادامه دهيم.

  • وارسي نمره مقياس افشاء(X)

نمره مقياس افشاء در اين پروفايل برابر با ۱۵۰ است و چون بين نمرات ۳۴ تا ۱۷۸ است، آزمون معتبر است. چون شاخص افشاء در اين آزمودني بالاتر از ۱۲۳ است نشانۀ اين است كه فرد تمايل به اغراق در مورد مشكلات روان شناختي خود دارد.

  • وارسي نمره مقياس مطلوبيت(Y)
  • …………….
  • ……………….

گام دوم: وارسي مقياس هاي آسيب شديد شخصيت

بررسي ها در مقياس هاي آسيب شديد شخصيت كه شامل: اسكيزوتايپال…………….

گام سوم: وارسي مقياس هاي الگوهاي باليني شخصيت

در اين گام از تفسير به بررسي………………..

انواع كدهاي شايع با اختلال شخصيت نمايشي

معمولاً كدهايي كه اين مقياس را مي توان با آنها بررسي كرد كدهاي منفي گرا(۸A) و جبري(۷) است كه BR نسبتاً برافراشته تري نسبت به ديگر مقياس ها دارند ولي به علت پايين تر بودن از BR<75 با احتياط تفسير مي شود.

A 48: هيسترونيك. منفي گرا

وجود برافراشتگي همراه با مقياس نافعال- پرخاشگر…………..

دلالت هاي درماني:

افراد نمايشي معمولاً براي شركت در درمان با انگيزه اند، زيرا بر اثر مورد انتقاد واقع شدن و محروميت اجتماعي همواره دچار سرخوردگي هستند. آنان……………

مقياس افسردگي(۲B)

يكي ديگر از مقياس هايي كه اين آزمودني در آن نمرۀ بالايي دريافت كرده است مقياس اختلال شخصيت افسرده است كه BR آن برابر با ۷۶ است و مي توان آن را به عنوان اختلال شخصيت افسرده تفسير كرد. معمولاً افراد داراي چنين شخصيتي، الگوي پايداري از افكار،………..

انواع كدهاي شايع با اختلال شخصيت افسرده

۲B8A: افسرده،منفعل- پرخاشگر

برافراشتگي در مقياس منفعل- پرخاشگر(منفي گرا)، افسردگي را با خشم، تحريك پذيري و شكوه از بي حوصلگي در هم مي آميزد. فرد بين تندخويي و رنجيدگي……………….

دلالت هاي درماني

كانون عمده مداخله براي اين افراد مداخله هاي مربوط به رفتار ميان فردي، طرحواره هاي شناختي، خودپنداره و انتظارات است. فنون ويژه احتمالاً مشتمل بر مهارت هاي اجتماعي،     جرأت ورزي، مداخله هاي شناختي كه فرض هاي زيربنايي را به چالش مي كنند، برنامه هاي رفتاري كه فعاليت هاي مرتبط با لذت را افزايش مي دهند، شركت در گروه هايي كه حمايت و تشويق را براي تغيير را در هم……………

گام چهارم: وارسي مقياس هاي نشانگان باليني

فرد در مقياس………………..

اختلال استرس پس از سانحه

برافراشتگی این مقیاس نشان می دهد که این افراد یک رخداد به شدت تهدیدکننده زندگی را تجربه کرده اند که به ترس، درماندگی و انگیختگی شدید منجر شده است. شخص احتمالا به تصورات ذهنی یا هیجان های غیرقابل کنترل، مزاحم و عودکننده مربوط به رخداد واکنش……………

گام پنجم: تفسير معناي يك نشانگان در بطن سبك يا اختلال شخصيت مراجع

مراجع كنوني داراي شخصيت…………..

گام ششم: تلفيق يافته هاي آزمون با ساير منابع اطلاعاتي

همان طور كه در پروفايل اين فرد مشاهده مي شود شاخص هاي اصلاح و تعديل، الگوي پاسخ غير عادي اي را نشان نمي دهند و اين بيانگر اين……………

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + هشت =

0