تعیین رابطه¬ی تعهد سازمانی با عملكردشغلی مدیران مدارس متوسطه

عنوان پروپوزال: تعیین رابطه­ی تعهد سازمانی با عملكردشغلی مدیران مدارس متوسطه

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

در سازمان آموزش و پرورش با توجه به حساسیت این سازمان، برای رسیدن و اجرای موفقیت­آمیز هر فعالیت آموزشی، علاوه بر منابع مالی، وسایل و فناوری، وجود نیروی انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی را ایفا می­کند. از طرفی تعهد کاری، واکنش عاطفی و ذهنی فرد نسبت به کار است و در صورت بالا بودن تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت کار این افراد بالا می­رود و در صورت نداشتن تعهد سازمانی، نارضایتی شغلی، پایین آمدن وجدان کاری، کُندکاری و غیبت­های مکرر در سازمان را در پی دارد (کمالی، سلطانی نژاد و تورانی، ۱۳۹۰).

به عقیده­ی نظریه­پردازان حوزه­ی سازمان، تعهد سازمانی، میزان همانندسازی شخص با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان است که می­تواند حداقل به وسیله­ی سه عامل: اعتقاد و پذیرش اهداف و ارزش­های سازمان، تلاش برای موفقیت سازمان و تمایل به حفظ عضویت و باقی ماندن در سازمان مشخص شود. همچنین مایر[۱] تعهد را تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می­کند. در این شیوه برخورد با تعهد سازمانی؛ تعهد وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می­شود که بر اساس آن فردی که شدیداً متعهد است خود را با سازمان تعیین هویت می­کند (جیائوکو[۲]، رزنترا[۳] و سیگن[۴]، ۲۰۱۹). بر همین اساس در تحقیقات نیز نشان داده است که کارکنان علاقه­مند وفادار به سازمان عملکرد و بهره­وری بالاتر دارند و تمایل به ماندگاری آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب سازمان­ها می­توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان و تغییر در عوامل مؤثر آن، اهداف مورد نظر سازمان نظیر افزایش عملکرد کارکنان را تحقق ببخشند. اکنون موقعیت به صورتی است که داشتن کارکنان پرانرژی و خلاق و سرمایه­ی انسانی متعهد، مهمترین منابع انسانی در نظر گرفته می­شوند. افراد متعهدتر به ارزش­ها و اهداف سازمان پایبندتر بوده و فعالانه در سازمان نقش­آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت­های شغلی جدید اقدام می­کنند (شندوقدو[۵]، کوجه باکاک[۶] و گوون[۷]، ۲۰۱۳).

……

مرور منابع:

پژوهش لی[۸]، ایرلی[۹]، ماهرر[۱۰]، کلاریستنفلد[۱۱] و گولد[۱۲] (۲۰۱۴) که با هدف بررسی عوامل حمایتی و پیش­بین­گر در خصوص رضایت و فرسودگی شغلی و میزان خستگی درک شده انجام شد، انسجام گروهی و تعهد سازمانی را به عنوان عواملی که بر روی متغیرهای فوق بسیار تأثیرگذار می­باشند، معرفی شدند. هارتمن[۱۳]، روترفورد[۱۴]، فینبرگ[۱۵] و اندرسون[۱۶] (۲۰۱۳) روابط چندوجهی رضایت شغلی را با تعهد سازمانی عاطفی در مربیان و مشاوران گزارش نمودند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱-­ بین تعهد سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۱-­۱ بین تعهد عاطفی مدیران مدارس متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۲-۱ بین تعهد مستمر مدیران مدارس متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۳-۱­ بین تعهد هنجاری مدیران مدارس متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۲-­­ بین تعهد سازمانی مدیران مرد و زن شهرستان قدس تفاوت معناداری وجود دارد.

۱-۲­ بین تعهد عاطفی مدیران مرد و زن شهرستان قدس تفاوت معناداری وجود دارد.

۲-۲­ بین تعهد مستمر مدیران مرد و زن شهرستان قدس تفاوت معناداری وجود دارد.

۳-۲­ بین تعهد هنجاری مدیران مرد و زن شهرستان قدس تفاوت معناداری وجود دارد.

۳-­­ بین عملکرد شغلی مدیران مرد و زن شهرستان قدس تفاوت معناداری وجود دارد.

۴-­­ بین تعهد سازمانی مدیران مرد متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۱-۴ بین تعهد عاطفی مدیران مرد متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۲-۴­ ­بین تعهد مستمر مدیران مرد متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۳-۴­­ بین تعهد هنجاری مدیران مرد متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۵-­­ بین تعهد سازمانی مدیران زن متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۱-۵ بین تعهد عاطفی مدیران زن متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۲-۵ بین تعهد مستمر مدیران زن متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

۳-۵ ­بین تعهد هنجاری مدیران زن متوسطه شهرستان قدس با عملکرد شغلی آنان رابطه­ی معناداری وجود دارد.

………….

 

 

[۱] – Meyer

[۲] – Giauque

[۳] – Resenterra

[۴] – Siggen

[۵] – Şendogdu

[۶] – Kocabacak

[۷] – Guven

[۸]– Li

[۹]– Early

[۱۰]– Mahrer

[۱۱]– Klaristenfeld

[۱۲]– Gold

[۱۳]– Hartmann

[۱۴]– Rutherford

[۱۵]– Feinberg

[۱۶]– Anderson

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − هشت =

0