تعیین ابعاد اجرای مدیریت دانش با کاربرد روش تاپسیس فازی

Determining the Dimension of Knowledge Management Implementation by Utilizing a Fuzzy TOPSIS Method (2013)

تعیین ابعاد اجرای مدیریت دانش با کاربرد روش تاپسیس فازی

توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۸ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف این پژوهش ، شناسایی و رتبه بندی جنبه های مختلف مدیریت دانش بر اساس مدل بکمن است که از تکنیک های تاپسیس استفاده می کند. مدل بکمن در این مقاله، ۸ بعد اصلی دارد: شناسایی دانش، اکتساب دانش، انتخاب دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش،ایجاد دانش ، کاربرد دانش و کسب و کار دانش و ۳۳ زیر معیار و گزینه های دیگر. جمعیت مطالعه فعلی ۱۹۷ نفر از اعضای بخش آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بودند. از ضریب کای مربع در مرحله اول استفاده شد تا ارتباط معنی دار و مثبتی میان ۸ معیاری که در بالا بیان شده است و پیاده سازی مدیریت دانش در این واحد دانشگاه تایید شود. سپس عناصر مدل بکمن با استفاده از تکنیک های تاپسیس فازی رتبه بندی شدند. در نهایت ارزش بالا و منحصر به فرد بودن دانش در دسترس در دانشگاه به عنوان مهم ترین زیر معیار مدل بکمن انتخاب شده و میزان انتقال دانش موجود در جهت گیری ها، استراتژی ها و خط مشی ها و میزان دانش مستند شده موجود در دانشگاه به عنوان موثر ترین عوامل پیاده سازی مدیریت دانش انتخاب شدند. بعلاوه، انتخاب دانش ، ذخیره دانش و کاربرد دانش به عنوان مهم ترین ابعاد مدیریت دانش درمدل بکمن معرفی شدند.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، مدل بکمن، تصمیم گیری چند معیاره، تاپسیس فازی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۶۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 4 =

0