: بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

مديريت سود، برآيند درجهاي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است که مديران در گزارشگري مالي خود دارند. مديران ممکن است از اين قدرت خود براي مديريت فرصتطلبانهي سود يا انتقال اطلاعات محرمانه دربارهي عملکرد آتي شرکت استفاده نمايند. بيشتر محققين دريافتهاند که مديريت سود با انگيزهي گمراه کردن استفادهکنندگان از صورتهاي مالي و يا انحراف از نتايج قراردادي که بستگي به سوددهي حسابداري دارد انجام ميشود (آقايي و چالاکي، ۱۳۸۸).

به منظور دستيابي به سطح مورد نظر سود، مديران ميتوانند تا پايان سال صبر کنند و از اقلام تعهدي اختياري براي مديريت سود گزارش شده استفاده نمايند، اما اين راهکار ممکن است اين ريسک را در پي داشته باشد که مقتار سودي که براي دستکاري مدنظر است، از اقلام تعهدي اختياري موجود بيشتر باشد؛ زيرا اختيار در مورد اقلام تعهدي از طريق اصول عمومي پذيرفته شدهي حسابداري محدود شده است (بارتون و سيمکو[۱]، ۲۰۱۶). فرض بر اين است که رويدادهاي اقتصادي اساسي يک شرکت، توانايي مديران را براي گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدوديت ميسازد. در نتيجه، اين امکان وجود دارد که مديران نتوانند از طريق اقلام تعهدي اختياري در پايان سال به سود مورد نظر خويش دست پيدا کنند. مديران ميتوانند از  طريق دستکاري فعاليتهاي عملياتي واقعي در طول سال اين ريسک را کاهش دهند (اعتمادي و همکاران، ۱۳۸۹). دستکاري فعاليتهاي واقعي کمتر در معرض محدوديت است، مزيت ديگر، جايگزين نمودن فعاليتهاي واقعي براي دستکاري سود، اين است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنين رفتارهايي توجه ميکنند. با اين وجود دستکاري فعاليتهاي واقعي چندان بدون هزينه هم نيست، چرا که اين احتمال وجود دارد که جريانهاي نقدي در دورههاي آتي به طور غيرمستيقم (منفي) تحت تأثير اعمالي قرار گيرد که در حال حاضر براي افزايش سود انجام ميشود (ناظمي اردکاني، ۱۳۸۸).

در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها تشريح مى شوند.

در مدیریت سود واقعی سود واقعی مديران براي دستيبابي به اهداف مربوط به مديريت سود خود، در فعالیت­ها و تصميمات عملياتي واحد تجاري تغييراتي ايجاد کند. تحقيقات گذشته (گاني، ۲۰۱۷) اين تصميمات عملياتي را در ۴ گروه طبقهبندي ميکنند:

  • کاهش هزينههاي اختياري تحقيق و توسعه
  • کاهش هزينههاي اختياري تبليغات و فروش
  • زيان نقدي فروش داراييهاي ثابت براي گزارش شود
  • اضافه توليد براي کاهش بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و افزايش فروشهاي اعتباري، انجام ندادن

برخي فعاليتهاي تحقيق و توسعه که منجر به پروژههاي با خالص ارزش فعلي مثبت در آينده ميشود. انجام ندادن تبليغات در جهت افزايش فروش شرکت. فروش داراييهاي ثابت عملياتي که به افزايش بهرهوري و کارايي عمليات واحد تجاري کمک مينمايد. بلوکه نمودن سرمايهي شرکت در قالب موجوديها، افزايش فروشهاي اعتباري که منجر به کاهش جريانهاي نقدي ورودي به شرکت ميشود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جريانهاي نقدي عملياتي آتي شرکت و در نتيجه افت عملکرد مالياتي آتي شرکت خواهد شد، از اين رو انتظار ميرود، بين مديريت واقعي سود (که در قالب چهار فعاليت فوق تعميم مييابد) و عملکرد عملياتي آتي شرکت رابطهي منفي وجود داشته باشد.

بسياري از شواهد موجود پيرامون دستکاري فعاليتهاي واقعي بر کاهش فرصتطلبانهي هزينههاي اختياري از جمله هزينههاي تحقيق و توسعه تمرکز ميکنند (براي مثال تحقيقات بوش[۲] (۱۹۸۸)؛ بابر و همکاران[۳] (۱۹۹۱). اگرچه کاهش از هزينههاي اختياري ميتواند سود را در جهت برآورده ساختن برخي اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ريسک کاهش جريانهاي نقدي عملياتي (CFO) آتي را موجب ميشود؛ زيرا اين عمل به طور کلي جريانهاي خروجي وجه نقد را کاهش ميدهد و در عوض تأثيري مثبت بر روي جريان نقدي عملياتي جاري دارد. در سالهاي بعدي، اين تأثير مستقيم ممکن است معکوس شود. بايد توجه داشت دستکاري فعاليتهاي واقعي، وسيلهي تغيير آرايش حسابها نيست. مديران در اين روش، زمان انجام عمليات، نحوهي تخصيص منابع و يا زمان اجراي پروژههاي سرمايهگذاري را تغيير ميدهند. فعاليتهاي مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي هيچ پيامد مستقيم جريان نقدي را به همراه ندارد (کوهن و زارويين[۴]، ۲۰۱۸).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]  .Barton & Simko

[۲]. Boosh

[۳]. Baber et al

[۴]. Kohen Zaroyin

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + 12 =

0