بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

هدف اصلي گزارشگري مالي كمك به استفاده كنندگان به ويژه سرمايه گذاران درتصميم گيريهاي اقتصادي است و ارزيابي ارزش شركت، مبناي اصلي تصميمات اقتصادي سرمايه گذاران قرارمي گيرد. نهادهاي حرفه اي حسابداري ومالي باتاكيد برتدوين استانداردهاي حسابداري كه بتوانددرقالب صورتهاي مالي، اطلاعاتي مفيد و مربوط براي سرمايه گذاران وسايرگروههاي استفاده كننده ارايه كند، درراستاي تحقق اهداف مورد نظرحسابداري گامهاي اساسي برداشته اند و انتظار ميرود تلاش آنها به ارتقاي كيفيت صورتهاي مالي و افزايش توان پيش بيني متغيرهاي حسابداري كمك كند(بارت[۱]۲۰۱۶٫(

ازسوي ديگربا توجه به جنبه هاي اقتصادي اطلاعات،گزارشگري مالي وسيستم حسابداري نقش حياتي دربازار سرمايه كارا ايفا ميكنند. براين اساس تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري تلاش مي كنند تا برانطباق اطلاعات سيستم حسابداري با اطلاعات سودمند مورد نيازسرمايه گذاران بيفزايند. اين مراجع يكي ديگراز اهداف حسابداري را تامين نيازهاي اطلاعاتي بازارسرمايه عنوان ميكنند. بنابراين ارزيابي سودمندي اطلاعات حسابداري درارزشيابي سهام يامربوط بودن اطلاعات حسابداري به ارزش شركت كه درتحقيقات اخيرمورد توجه زيادي قرارگرفته، به عنوان يك الگوي اصلي درتحقيقات حسابداري مالي مطرح شده است(جنچارزوشيمنجن۱۹۹۹[۲].(

ازسوي ديگر، يكي ازقابل تامل ترين وچالش برانگيزترين مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادي است و شرط لازم براي دستيابي به توسعه اقتصادي، انباشت سرمايه فيزيكي است. يكي از راهكارهاي اصلي تجهيز منابع سرمايه اي وتخصيص بهينه آن درفعاليتهاي مولد اقتصادي، استفاده ازسازوكار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهاي سرمایه حاكي ازآن است كه جايگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان يكي از اركان بازارسرمايه به شدت تقويت شده ونقش آن به عنوان نيروي محركه توسعه اقتصادي، پررنگترگشته است، به گونه اي كه هم اكنون به يكي ازشاخصهاي رشد وتوسعه اقتصادي كشورها بدل شده است.

باتوجه به اينكه تصميم گيريهاي بازيگران عرصه بازارسرمايه و به ويژه سرمايه گذاران فعال دربورس درتحصيل داراييهاي مالي، درمحيطي انجام مي شودكه عدم اطمينان برآن حاكم است؛ آنان نيارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضركه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستيابي به مباني منطقي كشف حجم مبادلات باتوجه به وضعيت بازار و شركتهاي پذيرفته شده، از جايگاه ويژهاي برخورداراست. بنابراين توجه بيشتربه مباني ارزشگذاري داراييها از ضروريترين مسائل بازارسرمايه است. يكي ديگراز مسائل اصلي بازارسرمايه ايران، عدم تقارن اطلاعاتي است كه بخشي ازاين مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثيرگذار بربازاروعدم وجوديك معياراثربخش و فراگير اندازه گيري متغيرهاي مذكور مربوط ميشود(پيري،۱۳۸۷).

عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.

قدمت تحقيقات مربوط به بررسي رابطة ميان متغیرهای حسابداری و قيمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه ميرسد، به گونه اي كه اين موضوع درآثارانديشمنداني چون بال[۳] و بروان[۴] (۱۹۶۸) و بیور که از پيشگامان عرصة پژوهش درحوزة حسابداري به شمارمي آيند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اينكه يافته هاي چنين تحقيقاتي كه تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شايد صدها مورد ميرسد، حاكي ازتأييد ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري ( مفهوم ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري، بيانگر جايگاه اطلاعات حسابداري درارزشگذاري حقوق مالكان است؛ يعني، نشان ميدهدكه چه بخشي ازارزش شركت براي مالكان را ميتوان به كمك اطلاعات حسابداري تبيين نمود[۵]) بوده، ولي تأكيد آنها برمطالعة ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصي اززمان قرارداشته وكمتربه بررسي روند تغييرات آن درطول زمان پرداخته شده است. اين درحالي مي باشدكه با توجه به انتقادهاي مطرح شده درخصوص رويه هاي حسابداري در اواسط دهة۱۹۹۰وورشكستگي همراه بارسوایي هاي حسابداري شرکتهايي چون انرون[۶]وورلدكام[۷] در اوايل دهة۲۰۱۶؛ اهميت گروه اخيرپژوهشهاي حوزة ارتباط ارزشي، درحال حاضربه نحو چشم گيري افزايش يافته وتوجه بسياري رابه خود جلب نموده است. دراينجا لازم به ذكرمي باشدكه اكثريت قريب به اتفاق نسخه هاي ايراني پژوهش هاي انجام شده درحوزة ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعي بوده ودربيشترآنها تنها به آزمون وجود يا نبود رابطة معناداري ميان قيمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداري درمقاطع خاصي از زمان، بسنده شده است. ازسوي ديگر، با اينكه متداول ترين متغيرحسابداري مورد استفاده دراين پژوهش ها سود حسابداري بوده، ولي رابطة متغيرهايي چون ارزش دفتري، اقلام تعهدي، جريانهاي نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزيان نيز با قيمت بازار يا بازدة سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته هاي اكثرتحقيقات مذكور، حاكي ازتأييد ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري درايران مي باشد (رافيكباغوميان ۱۳۸۸).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]– Barth

[۲]-Chen Charles J.P & Shimin Chen

[۳] -Ball.

[۴] -Browm.

[۵]-ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی

[۶]– Enron.

[۷] -Worldcom.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 − دو =

0