: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت دولتی گرایش: روشها و تشکیلات

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

عدالت سازماني درجه اي است كه كاركنان احساس مي كنند قوانين، رويه ها و سياست هاي سازماني مربوط به كار آ نها، منصفانه است . به ويژه ادراك كاركنان از برابري و چگونگي برخورد منصفانه مي تواند ساير متغيرهاي مرتبط در كار را تحت تأثير قرار دهد (براتی و همکاران، ۱۳۸۸: ۸۱) . فرايندهاي عدالت نقش مهمي در سازمان ايفا مي كنند و چگونگي برخورد با افراد در سازمانها ممكن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين درك اينكه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت مي كنند و چطور آنها به عدالت يا بي عدالتي درك شده پاسخ مي دهند (شايان جهرمي و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۵)

کوئین و گارث فرهنگ سازماني را به چهار دسته فرهنگ عقلانی،فرهنگ ایدئولوژیک،فرهنگ توافقی و فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نموده اند. فرهنگ عقلاني از طريق تمركز فعاليت هاي يكپارچه و متمركز دروني مشخص مي شود و موجب رقابت يك سازمان با سازمان هاي ديگر مي شود، ارز ش هاي محوري اين نوع فرهنگ را كارآيي و سودمندي تشكيل مي دهند. فرهنگ ايدئولوژيك برخلاف فرهنگ عقلاني بر عدم تمركز قدرت متمركز است و متوجه رشد و رقابت بيروني مي باشد، اهداف گستردة رهبري موجب تعهد درافراد نسبت به سازمان مي شود. فرهنگ مشاركتي مبتني بر عدم تمركز قدرت، تنوع فعاليت ها و توجه داخلي به حفظ سيستم مي باشد، بنابراين روابط اعضاء بسيار دوستانه و مبتني بر تعاون است و اين موجب روحية بالاي گروه و اعتماد بسيار آنان نسبت به هم مي شود . فرهنگ سلسله مراتبي نيز همانند فرهنگ مشاركتي وبرخلاف فرهنگ عقلاني و ايدئولوژيك مبتني بر توجه داخلي و حفظ سيستم مي باشد و ويژگي آن تمركز قدرت و فعاليتهاي يكپارچه است(زمینی و همکاران،۱۳۹۰: ۳۵). از طرف دیگر فرهنگ سازمانی[۱] برای کار در محیط های چند فرهنگی اهمیت چشمگیری دارد دوربین معتقد است که اثر بخش بودن فرد راز اثر بخش بودن سازمان است و فرهنگ سازمانی، نظام اعتقادات و ارزش های مشترک کارکنان یک سازمان است که بر رفتار آنان تأثیر می گذارد .بدین جهت اعتقادات و ارزش ها شالوده و پایه فرهنگ سازمانی است مطالعات و تحقیقات نشان می دهد سازمان ها و شرکت های عالی و موفق دارای فرهنگ قوی و موثر بوده اند (احمدی و سترگ،۱۳۸۸: ۳۵).

در مكتب هاي اولية مديريت، افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شدند كه در شرح شغل و شرايط احراز آن از شاغل انتظار ميرفت، ولي امروز رفتارهايي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. اين رفتارها با مفاهيم رفتارهاي پيش اجتماعي، رفتارهاي فرانقشي، عملكرد زمينه اي، رفتارهاي خودجوش يا رفتار شهروندي سازماني مد نظر قرار گرفته اند. امروز اين رفتارها جزئي جدايي ناپذير در مديريت عملكرد محسوب ميشوند و در جنبه هاي مختلف سازماني وارد شده اند. بر خلاف گذشته كه از كاركنان انتظار ميرفت تا در حد نقشهاي رسمي عمل كنند، در قراردادهاي روان شناختي جديد رفتارهاي فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقيقات كنوني، اين رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندي سازماني مد نظر قرار داده و غفلت از آنها در ارزيابي عملكرد كاركنان را نمي پذيرند و در آن به مشاركت بلندمدت فرد در موفقيت سازمان تأكيد مي ورزند (هودسون[۲]، ۲۰۱۶: ۶۶).

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] – Organizational Culture

[۲] Hodson

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 1 =

0