: بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

سود حسابداری يکی از اقلام مهم صورت مالی است اطلاعات سود برای اينکه به تصميم استفاده کنندگان مربوط باشد، بايد در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد. به موقع بودن سود به عنوان يکی از ويژگی های کيفيت سود به شمار می رود. و به بهبود فرآيند تصميم گيری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکميت شرکتی بر کيفيت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمايندگی را از طريق کاهش تقارن اطلاعاتی بين مديريت وسهام داران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعيف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتيجه تأثير نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوري نمايندگي هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است، بنابراين، به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي كنند. سود خالص نيز يكي از اقلام مندرج در صورت هاي مالي است كه در تصميم گيري استفاده كنندگان صورت هاي مالي تأثير بسزايي دارد و توجه زيادي را معطوف خود ساخته است. يكي ازگروه هاي اصلي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي سهامداران هستند. از اين رو عموماً اين گونه تصور مي شود كه ساختار مالكيت شركت ها ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. اين امر از فعاليت هاي نظارتي كه سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام مي دهند، نشأت مي گيرد. از حيث تئوري، نهادها ممكن است انگيزه هايي براي نظارت فعال، بر مديريت داشته باشند  در اين صورت سؤال مطرح اين است كه: آيا متفاوت بودن ساختارمالكيت شركت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثير دارد. و نتيجه تحقيقات قبلی، حاکی از آن است که سازوکارهای حاکميت شرکتی، نظير ويژگی های هيأت مديره، ساختارهای مالکيت و کيفيت حسابرسی، رويه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثير قرار می دهد، کارامانو و وافيس[۱] (۲۰۱۷). بنابراين می توان گفت حاکميت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مديريت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديريت و سرمايه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهميت در خور توجهی برخوردار است. و يک فاکتور حياتی به شمار می رود. بنابراين، ما در تحقيق حاضر به  بررسی رابطه بين برخی ازسازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازيم.

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

۱-karamanv  and  Vafys

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + 9 =

0