بررسي عملي بودن، اعتبار ، روايي و نرم يابي (هنجار یابی) پرسشنامه افسردگی بک در بین مدیران شرکت های خصوصی

دانلود پروپوزال آماده: بررسي عملي بودن، اعتبار ، روايي و نرم يابي (هنجار یابی) پرسشنامه افسردگی بک در بین مدیران شرکت های خصوصی

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

افسردگي هر چند از شايعترين اختلالات رواني انسان است ، ولی شايد بيش از هر اختلال رواني ديگر ناشناخته باقي مانده است و يا در تشخيص آن اشتباه مي شود. يكي از علل پنهان ماندن و عدم تشخيص ماندن و عدم تشخيص افسردگي در آميختن  آن با غمگيني معمولي است. در زندگي هر كس موقعيت هایي پيش مي آيد كه خواه و ناخواه او را غمگين مي سازد. اما اين حالت با آشفتگي واقعي رواني و تقليل بينش معنوي شخص همراه نيست. بر عكس افسردگي حالتي است كه بر كيفيت خلق شخص تاثير عميق گذاشته و نحوه ادراك او را از خويش و از محيطش دگرگون مي سازد (فيش[۱], ۲۰۱۷؛ ترجمه پورافکاری).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

بديهي است هرگونه فعاليت تحقيقاتي، نياز به ابزارهاي خاص خود دارد. در مباحث روان پزشكي و روان شناسي باليني نيز ابزارهاي تحقيقاتي جزء جدايي ناپذير فرآيند تحقيق به شمار ميروند، اما متأسفانه اين حوزة علمي در ايران با كمبودهاي قابل توجهي روبرو است.  مثلاً در حال حاضر، محققان ايراني با كمبود ابزارهاي هنجاريابي شده و استاندارد مواجه هستند، به طوري كه اين مشكل گاهي به عنوان يك مانع، فعاليت هاي علمي را متوقف مي كند. لذا، هنجاريابي آزمون هاي معتبر جهاني و ارائه آنها به جامعة علمي ايران، يكي از ضروري ترين فعاليت هاي علمي به شمار مي رود.

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

بشارت (۱۳۹۰) پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق ۱۶۰ دانشجوی دانشگاه تهران و علم و صنعت با اجرای مقیاس سلامت روانی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه سلامت عمومی شرکت کردند. پایایی بازآزمایی مقیاس سلامت روانی بر حسب نتایج دوبار اجرای آزمون و همسانی درونی مقیاس بر حسب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. اعتبار همزمان مقیاس سلامت روانی بر حسب ضرایب همبستگی زیرمقیاس های بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی با نمره کلی پرسشنامه سلامت عمومی بررسی و تأیید شد. نتایج مربوط به اعتبار تفکیکی مقیاس سلامت روانی نیز نشان داد که این مقیاس می تواند افراد دو گروه بیمار و بهنجار را متمایز کند.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – Fisch

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 + هشت =

0