بررسي عملكرد پزشكان متخصص و ماما در مواجهه با كاهش شير مادران

بررسي عملكرد پزشكان متخصص و ماما در مواجهه با كاهش شير مادران

(۱۵۵ صفحه) ورد

 

عنوان                                                      صفحه
 

چكيده

 
مقدمه  
فصل اول: كليات  
۱-۱- آناتومي پستان ۱
۱-۲- بافت شناسي پستان ۵
۱-۳- فيزيولوژي پستان ۱۰
۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۳
الف- تاريخچه كشف پرولاكتين ۱۳
ب- مهار عمل پرولاكتين ۱۴
ج- محرکهای پرولاكتين ۱۴
د- اعمال پرولاكتين از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۴
هـ ارزيابي پرولاكتين ۱۵
و- نقش پرولاكتين در لاكتوژنز ۱۵
۱-۵ شير مادر، محتويات و فوايد آن ۱۶
الف- آغوز (کلستروم) ۱۶
ب- بررسي تفاوت آغوز و شير موقتی ۱۷
ج- محتويات و فوايد شير مادر ۱۷
۱-۶- تغذيه با شير مادر ۱۹
الف- ناکافی بودن شیر مادر ۲۰
ب- موارد قابل توجه در طی شیردهی ۲۲
ج- جلوگیری از بارداری در زمان شیردهی ۲۴
د- از شیرگیری ۲۵
۱-۷- اثرات شير مادر بر سيستم‌هاي گوناگون بدن نوزاد ۲۵
الف- تأثير شير مادر بر استخوان سازي نوزاد ۲۵
ب- تأثير شير مادر بر رشد و تكامل سيستم عصبي نوزاد ۲۶
ج- تأثير شير مادر بر سيستم ايمني نوزاد و حمايت ايمونولوژيك غير قابل جايگزيني آن ۲۶
د- تأثير شير مادر بر تعادل وزن، قد و رشد نوزاد ۲۷
هـ تأثير شير مادر بر سيستم تنفسي نوزاد ۲۷
و- تأثير شير مادر بر سيستم قلب و عروق نوزاد در سالهاي آتی زندگي ۲۸
ز- تأثير شير مادر بر سيستم گوارشي نوزاد ۲۸
ح- تأثير شير مادر بر سيستم شنوايي نوزاد ۲۸
ط- تأثير شير مادر بر كاهش ميزان كم خوني نوزاد ۲۹
ی- تأثیر شير مادر در پيشگيري از ديابت نوع ۲ ۲۹
ک- تأثير تغذيه با شير مادر بر مننژيت ناشي از هموفيلوس آنفلوآنزا ۲۹
۱-۸- فوايد شيردهي بر مادر شيرده ۲۹
۱-۹- مقايسه محتواي شير مادر با شير گاو ۳۰
۱-۱۰- محتواي شير خشك و مضرات آن در مقايسه با شير مادر ۳۱
۱-۱۱- خطرات شیرخشک ۳۴
۱-۱۲- موارد منع شيردهي ۳۴
۱-۱۳- مادران شيرده شاغل ۳۵
۱-۱۴- تأثیر الكل بر شيردهي ۳۶
۱-۱۵- تأثير سيگار بر شيردهي ۳۸
۱-۱۶- بيماريهاي پستان ۳۹
۱-۱۶-۱- ناهنجاريهاي رشد پستان ۳۹
۱-۱۶-۲- ترشّحات غير طبيعي پستان ۳۹
۱-۱۶-۳- غدد پستان ۴۰
۱-۱۶-۴- ترك و زخم نوك پستان، راههاي پيشگيري و درمان ۴۲
۱-۱۶-۵- پديده رينود ۴۳
۱-۱۶-۶- حساسيت موضعي پستان ۴۴
۱-۱۶-۷- تورم و پرخوني پستان ۴۵
۱-۱۶-۸- التهاب پستان ۴۶
۱-۱۶-۹- آبسه پستان ۴۶
۱-۱۷- شيردهي و داروها ۴۶
۱-۱۷-۱- فاكتورهاي مؤثر در ترشّح دارو و ورود آن به داخل شير ۴۷
۱-۱۷-۲- مكانيزم انتقال داروها به داخل شير ۴۸
۱-۱۷-۳- دسته داروها بر حسب مضر یا بی ضرر بودن در طي شيردهي ۴۸
۱-۱۷-۳-۱- دسته داروهاي بي‌ضرر در طي شيردهي ۴۸
۱-۱۷-۳-۲- دسته داروهايي كه در طي شيردهي كمتر ايمن هستند ۵۱
۱-۱۷-۳-۳- دسته داروهايي كه در طي شيردهي خطرناك هستند ۵۲
۱-۱۷-۴- موارد قابل ذکر در مورد مصرف داروها در طي شيردهي ۵۳
۱-۱۷-۵- دم كرده‌هاي گياهي بي‌ضرر در طي شیردهی ۵۴
۱-۱۷-۶- اشعه X و اسكن‌ها در طي شيردهي ۶۵
فصل دوم: محركهاي شيردهي (گياهي و شيميايي)  
۲-۱- گياهان داروئي محرك شيردهي ۶۶
۲-۲- قطره گياهي شيرافزا ۸۱
۲-۲-۱- مواد مؤثره گياهان موجود در قطره شيرافزا ۸۱
۲-۲-۲- فارماكولوژي ۸۲
۲-۳- محركهاي شيميايي: داروهاي محرك شيردهي ۹۳
۲-۳-۱- متوكلوپراميد، دارويي با عارضه جانبي شيرافزايي ۹۳
فصل سوم: بررسي آماري و نتايج  
۳-۱- مطالب جمع‌آوري شده حاصل از نظريات ۲۰۰ پزشك (متخصص زنان، اطفال و ماما) ۱۰۰
۳-۱-۱- بررسي معيارهاي پزشكان در مورد سنجش كافي بودن ميزان شير مادر ۱۰۰
۳-۱-۲- بررسي علل ناكافي بودن ميزان شير مادر ۱۰۰
۳-۱-۳- موارد ذكر شده به منظور افزايش شيردهي در درجه اول ۱۰۰
۳-۱-۴- بررسي آمار بدست آمده از پزشكان (بر حسب درصد) ۱۰۱
۳-۱-۵- علل تجويز فرآورده های خوراکی متوكلوپراميد ۱۰۱
۳-۱-۶- علل تجويز قطره شير افزا ۱۰۱
۳-۱-۷- علل عدم تجويز فرآورده های خوراکی متوكلوپراميد توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجويز نمي‌كنند ۱۰۱
۳-۱-۸- علل عدم تجويز قطره شيرافزا توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجويز نمي‌كنند ۱۰۲
۳-۱-۹- ساير موارد دارويي تجويز شده به منظور افزايش شير مادر ۱۰۲
۳-۲- ترسيم نتايج حاصل به صورت جدول و نمودار ستوني ۱۰۳
۳-۳- استفاده از روش آماري مجذور خي ۱۰۴
۳-۴- آزمون فرض صفر و مقابل و ترسيم جدول فراواني‌هاي مورد انتظار بر اساس آن ۱۰۴
۳-۵- فرمول مجذور خي و محاسبات ۱۰۵
فصل چهارم  
بحث و نتيجه‌گيري ۱۰۶
خلاصه انگليسي ۱۰۸
فصل پنجم: مراجع
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

هشت + بیست =

0