ارزیابی درونی رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عنوان پروپوزال: ارزیابی درونی رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

آموزش عالي به واسطه نقشي که در تربيت نيروي انساني متخصص و توليد دانش دارد در ارتباط با تسريع و تسهيل توسعه کشور از اهميت بالايي برخوردار است. در مراحل مختلف اجراي برنامه توسعه دانشگاه، نقش ارزيابي کيفيت در آموزش عالي انکار ناپذير است. تجربيات ملي و بين المللي حاکي از آن است که فرآيند ارزيابي دروني، به ويژه در سطح گروه آموزشي، مي تواند به عنوان يکي از ساز و کارهاي موثر، در تضمين کيفيت دانشگاه نقش بسزايي ايفا کند. با توجه به اين كه گروه آموزشي به عنوان زير نظام دانشگاه به حساب مي آيد و بهبود كيفيت دانشگاه وابسته به بهبود كيفيت گروه آموزشي آن مي باشد ، ارزيابي دروني در اين گروه ها گامي موثر در رشد كيفي نظام آموزش عالي خواهد بود. (زین آبادی و همکاران، ۱۳۸۴).

……

مرور منابع:

دهقانی و همکاران (۱۳۸۹) ارزیابی درونی برنامه رشته پزشکی عمومی اصفهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این تحقیق به صورت توصیفی بوده که بر روی ۷ حوزه از برنامه درسی رشته پزشکی عمومی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حوزه رسالت ۷۰ درصد، برنامه آموزشی ۸۰ درصد، هیأت علمی ۷۴ درصد، منابع ۵۴ درصد، مدیریت عالی و اجرایی ۷۵ درصد، دانشجو ۳۴ درصد، ارزشیابی ۶۱ درصد و در کل ۵۷ درصد از نشانگرها مطلوب بودند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- هدفها، جايگاه سازماني، مديريت و تشكيلات گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد.

۲- هيات علمي گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد.

۳- سطح علمی دانشجويان گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد.

۴- دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد.

۵- فرايند ياددهي- يادگيري گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0