ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین

متغیرها: ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین

توضیحات: ۳۵ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

ابتلاء، شناخت و مبانی آن

 

۱-۱– تعریف ابتلاء

ابتلاء درقرآن با واژه‌هایی از قبیل بلاء، فتنه و امتحان بیان شده است كه بیشترین كاربرد به واژه‌ی ابتلاء وفتنه اختصاص دارد. واژه‌های دیگری نیز وجود دارند که اختصاص به ابتلاء ندارد لکن در اهداف، مترادف واژه ابتلاء می‌باشند.

۱-۱-۱-  معنای لغوی ابتلاء

ریشه‌ی این كلمه «بلو» در اصل به معنی كهنگی و فرسودگی است.[۱] «بلی الثوبُ بلی وبلاءً به معنای لباس وجامه كهنه وفرسوده شده می‌باشد»[۲] به كسی كه مسافرت او را خسته وفرسوده كرده باشد می‌گویند: «أبلاهُ السفر»[۳]، «بلاء» به معنی آزمودن وامتحان كردن هم به كار می‌رود. «بَلَوته؛یعنی او را آزمودم ومثل این كه از زیادی آزمایش او را خسته وفرسوده كردم.»[۴] درزبان عربی گاه از غم واندوه ونعمت نیز به بلاء تعبیرشده ودرعلّت این نام گذاری گفته‌اند: «سمی الغم بلاءً من حیث انه یبلی الجسم»[۵]، غم از آن جهت كه جسم را فرسایش می‌دهد بلاء نامیده می‌شود.

………………

۱-۱-۲٫ واژه‌های مرتبط با ابتلاء

خداوند در قرآن موضوع ابتلاء را با تعابیر دیگری هم آورده است و فرهنگ‌های لغت نیز درباره واژه‌های مترادف ابتلاء تعاریفی را بیان کرده‌اند از جمله مهم‌ترین واژه‌های مترادف با ابتلاء عبارتند از:

۱-۱-۲-۱٫ فتنه

فتنه از ریشه فَتَنَ می‌باشد که در کتب لغت معانی متعددی دارد و در قرآن نیز در پانزده[۶] معنا به کار رفته است اما ما معنایی را که مترادف با ابتلاء می‌باشد را ذکر می‌کنیم. طریحی در کتاب مجمع البحرین می‌نویسد: «الفتنه؛ الابتلاء و الامتحان»،[۷] فتنه به معنای…………….

……………………..

۱-۱-۲-۲٫ امتحان

………………..

۱-۱-۲-۳٫ تمحیص

…………….

۱-۱-۲-۴٫ تمییز

……………….

۱-۱-۲-۴-۱٫ نظر

………………..

۱-۱-۲-۴-۲٫ تَبَیُّن

……………….

۱-۱-۳٫ معنای اصطلاحی ابتلاء

………………..

۱-۲٫  ارکان ابتلاء

….

۱-۲-۱٫ امتحان گیرنده

…………………

۱-۲-۲٫ آزمایش شوندگان

………………..

۱-۲-۲-۱٫ طاقت و توان

………………..

۱-۲-۲-۲٫ اختیار

……………..

۱-۲-۲-۳٫ داشتن ابزار شناخت

……………..

۱-۳٫ مبانی ابتلاء

۱-۳-۱٫ خداشناسی

ذیل این عنوان می‌توان به این عناوین توجه کرد:

۱-۳-۱-۱٫ مالکیت

«وجود انسان و تمامى موجوداتى كه تابع وجود آدمى هستند، چه قواى او و چه افعالش، همه قائم به ذات خداى عزیزى هستند كه انسان را آفریده و ایجاد كرده، پس قوام ذات آدمى به اوست و همواره محتاج او، در همه احوالش به اوست، و در حدوثش و بقاءش، مستقل از او نیست.»[۸]و چون چنین است، رب او و مالك او هر گونه تصرفى كه بخواهد در او می‌كند و خود او هیچ…………….

………………….

۱-۳-۱-۲٫ ربوبیت

……………….

۱-۳-۱-۳٫ شرآفرینی

………………..

۱-۳-۲٫ معاد شناسی

………………

۱-۳-۳٫ انسان شناسی

……………..

۱-۴٫  شرایط و زمینه‌های فزونی ابتلاء

……………….

۱-۵٫  فلسفه و اهداف ابتلاء

………………….

۱-۵-۱٫ اهداف اخلاقی

زیر مجموعه اهداف اخلاقی اهداف دیگری قرار می‌گیرند، که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:

۱-۵-۱-۱٫ ظهور انسانیت انسان

مهم‌ترین فلسفه و حکمت ابتلاء تزکیه اخلاقی و بروز ماهیت واقعی انسان‌ها در کشاکش زندگی و مواجهه با حوادث و مشکلات و سختی‌های روزگار است. «برجستگی‌ها و کرامت‌های روحی انسان در شرائط دشوار ابتلاء خود را نشان می‌دهد و هم چنین ارزش‌های اخلاقی با وجود شرایط سخت و تنگناها معنای خود را می‌یابد»[۹]. اگر انسان گرفتار مشکلات نشود و طعم فقر و بیماری را نچشد مفهوم نعمت و سلامتی را درک نمی‌کند. بنابراین آزمون‌های الهی است که انسان را می‌سازد و در سایه آن اوصاف و فضیلت‌های اخلاقی شناخته می‌شود

…………………

۱-۵-۱-۲٫ ظهور ملکات اخلاقی

………………….

۱-۵-۱-۳٫ ظهور رفتار اخلاقی‌تر

…………………

۱-۵-۱-۴٫ تنبیه و تربیت

……………….

۱-۵-۲٫ هدف اعتقادی

………………

۱-۵-۲-۱٫ اتمام حجت پروردگار

……………….

 

فهرست منابع

* قرآن كریم، مترجم: حسین انصاریان، قم، اسوه، ۱۳۸۳ش.

* قرآن كریم، مترجم: محمد مهدی فولاد وند، تهران، دارالقرآن الكریم،۱۴۱۵ه.ق.

* قرآن كریم، مترجم: مهدی الهی قمشه ای، قم، دانش، ۱۳۸۴ش.

 

منابع فارسی

۱-آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری برغرر الحكم ودرر الكلم، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ ش.

۲-آموزگار، محمد حسن، اسلام و تزکیه نفس، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی، ۱۳۷۵ هـ. ش، چاپ اول.

………………….

………………….

………………….

 

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱].علی اکبرقرشّی بنایی، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۸۴ ش.،ج ۱،ص ۲۲۹

[۲]. حسين بن محمد راغب اصفهاني، ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: سید غلام رضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، ۱۳۸۱ ش، ج ۱، ص ۳۰۹٫

[۳]. محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب المحيط، دارالسان العرب ودارالجیل، ۱۴۰۸ ه.ق و۱۹۸۸م، ج ۱، ص ۲۶۴٫

[۴]. حسين بن محمد راغب اصفهاني، همان، ج ۱، ص ۳۰۹٫

[۵]. همان، ص ۵۹٫

[۶]. ابوالفضل ابراهیم ابن جیش تفلیسی، وجوه قرآن، ص ۲۱۶٫

[۷]. فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تهران، المكتبه المرتضویه، ۱۳۷۵ ش، ج ۶، ص ۲۹۳٫

[۸].محمد حسین طباطبائی، همان، ج‏۱، ص۵۳۱٫

[۹]. جعفر موسوی نسب، همان، ص ۱۳۶٫

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 11 =

0