آزمون پادوا مقیاس اندازه گیری وسواس فکری عملی ۱۳۸۹

پرسشنامه فارسی پادوا اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن درباره وسواس فکری و عملی است. نمره گذار این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت از کاملا موافقم=۵ تا کاملا مخالفم=۱ می باشد.

نتایج مطالعه شمس و همکاران (۱۳۸۹) بیانگر پایایی و  همساني دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ (۹۲/۰) ضريب دونيمه سازي با استفاده از همبستگي اصلاح شدة اسپيرمن (۹۵/۰) و پايايي حاصل از روش بازآزمايي (۷۷/۰) بود. براي برآورد روايي ملاك، پرسشنامة فارسي پادوآ با دو پرسشنامة وسواس فكر ي- عملي و پرسشنامة وسواس فكري- عملي مادزلي مقايسه شد كه نتايج به ترتيب ۶۹/۰ و ۵۸/۰ به دست آمد.

 

منبع

شمس، گیتی، کاویانی، حسین، اسماعیلی ترکانبوری، یعقوب، ابراهیم خانی، نرگس و امین منش، علیرضا. (۱۳۸۹). بررسي روايي و پايايي نسخة فارسي پرسشنامه پادوآ (اصلاحي دانشگاه ايالتي واشنگتن) در جمعيت دانشجويان سالم ايراني.  تازه هاي علوم شناختي، سال ۱۲، شمارة ۱، ۱-۱۶٫

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 1 =

0