مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت ها

دانلود پایان نامه مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته است . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری است .این اصل یکی از اصولی است که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی محسوب می شود اما اگر بیش از حد از آن پیروی شود به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این رابطه به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش اطلاعاتی آن بررسی شده است.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می شود. بعد از مطالعه ادبیات تحقیق ۲ فرضیه تدوین شد .نمونه های آماری تحقیق شامل ۵۶ شرکت در ۴ گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجود دارد .برای آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه شرکت های نمونه در ۴ گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

کلمات کلیدی : ریسک ورشکستگی ، محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری غیر شرطی

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- فرضیه ها

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۶- روش تحقیق

۱-۷- تعریف مفاهیم و واژه ها

۱-۸- قلمرو تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری

۲-۲-۱-۱- تعریف محافظه کاری

۲-۲-۱-۲- اریب رفتاری محافظه کاری

۲-۲-۱-۳- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله

۲-۲-۱-۴- تفاسیر محافظه کاری

۲-۲-۱-۴-۱- تفسیر قراردادی

۲-۲-۱-۴-۲- تفسیر دعاوی قضایی

۲-۲-۱-۴-۳- تفسیر مالیاتی

۲-۲-۱-۴-۴- تفسیر قانونگذاری

۲-۲-۱-۵- انتقاد از محافظه کاری

۲-۲-۱-۵-۱- نا اعتمادی

۲-۲-۱-۵-۲- پنهان کاری

۲-۲-۱-۵-۳- نفی اصول حسابداری

۲-۲-۱-۵-۴- سوگیری

۲-۲-۱-۵-۵- امر ذهنی

۲-۲-۱-۶-دفاع از محافظه کاری

۲-۲-۲- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی

۲-۲-۲-۱- تعریف ورشکستگی

۲-۲-۲-۲- ماهیت ورشکستگی

۲-۲-۲-۳- دلایل ورشکستگی

۲-۲-۲-۴- مراحل ورشکستگی

۲-۲-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

۲-۲-۴- بررسی قانون ورشکستگی در ایران

۲-۳- بخش دوم : پیشینه تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات خارجی

۲-۳-۲- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش تحقیق

۳-۳- اهداف تحقیق

۳-۴- متغیرها

۳-۵- جامعه و نمونه آماری

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

۳-۷- آمار توصیفی

۳-۸- آمار استنباطی

۳-۹- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱-  مقدمه

۴-۲-  محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با استفاده از نسبت Q توبین

۴-۳-  آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال ۸۹

۴-۴-  آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹

۴-۵-  آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال ۸۸

۴-۶-  آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸

۴-۷-  آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )

۴-۸-  محاسبه ریسک ورشکستگی

۴-۹-  محافظه کاری غیرشرطی

۴-۱۰-  آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده

۴-۱۱-  آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده

۴-۱۲-  بررسی فرضیه ها

۴-۱۲-۱- بررسی فرضیه اول

۴-۱۲-۱-۱- محاسبات رگرسیون

۴-۱۲-۲- بررسی فرضیه دوم

۴-۱۲-۲-۱- بررسی محافظه کاری غیرشرطی

۴-۱۲-۲-۲- بررسی ریسک ورشکستگی

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱-  مقدمه

۵-۲-  خلاصه مطالعه

۵-۳-  نتیجه­گیری

۵-۴-  پیشنهادات

۵-۵-  پیشنهاد برای مطالعات آتی

۵-۶-  محدودیت­های تحقیق

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

پيوست ها

 

 

 

۱

۲

۳

۶

۶

۷

۷

۷

۸

۹

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۱

۱۱

۱۲

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۶

۱۶

۱۶

۱۷

۱۸

۱۸

۱۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۱

۲۳

۲۳

۲۷

۳۱

۳۲

۳۲

۳۲

۳۲

۳۲

۳۳

۳۵

۳۷

۳۷

۳۹

۴۰

۴۰

۴۰

۴۱

۴۳

۴۳

۴۵

۴۵

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۰

۵۱

۵۲

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۵

۵۶

۵۸

۶۰

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۵

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان جدول

 

صفحه
جدول ۴-۱٫  آماره های توصیفی نسبت Q توبین سال ۸۹

جدول ۴-۲ – وضعیت مالی شرکت ها با توجه به Q توبین

جدول۴-۳ – شرکتهای دچار بحران مالی در سال ۸۹

جدول ۴-۴ – آماره های توصیفی سال ۸۸

جدول ۴-۵ وضعیت مالی شرکت ها  در سال ۸۸

جدول۴-۶ – شرکتهایی که دچار بحران مالی در سال ۸۸

جدول ۴-۷- سطح معناداری داده ها

جدول۴-۸-  متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال۸۹

جدول۴-۹ – متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال ۸۸

جدول ۴-۱۰ – آماره های توصیفی شرکت های دچار بحران مالی

جدول ۴-۱۱ – آماره های توصیفی محافظه کاری غیرشرطی

جدول ۴-۱۲- نتیجه آزمون پیرسون

جدول ۴-۱۳- محاسبات رگرسیون فرضیه اول

 

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۳

۴۴

۴۵

۴۷

۴۸

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان نمودار

 

صفحه
نمودار ۴-۱ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹

نمودار ۴-۲ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹

نمودار ۴-۳ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸

نمودار۴-۴ – وضعیت مالی سال ۸۸

نمودار ۴-۵ – وضعیت ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده  سال ۸۹

نمودار ۴-۶ – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال ۸۸

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۹

۴۹

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0