ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

دانلود پایان نامه ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي ، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱٫۱٫ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۲٫۱٫ اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۳٫۱٫ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱٫۳٫۱٫ هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲٫۳٫۱٫ اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۴٫۱٫ سوال‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۵٫۱٫ فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۶٫۱٫ پیش فرض‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۷٫۱٫ تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۸٫۱٫ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱٫۲٫ زیربنای نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲٫۲٫ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل سوم: روش تحقیق

۱٫۳٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲٫۳٫ جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳٫۳٫ نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴٫۳٫  تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۵٫۳٫ مقیاس اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۶٫۳٫ جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۱٫۶٫۳٫ ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۷٫۳٫ روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق

۱٫۴٫ یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۱٫۱٫۴٫ ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲٫۱٫۴٫ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲٫۴٫ یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۱٫۲٫۴٫ آزمون فرضیه های صفر…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

۱٫۴ جدول سن ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲٫۴ جدول سابقه تمريني ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳٫۴ جدول شاخص هاي آماري متغيرها………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴٫۴ جدول مقدار احتمال متغير خطرپذيري……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۵٫۴ جدول مقدار احتمال متغير خطرپذيري……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۶٫۴ جدول تحليل واريانس رگرسيون…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۷٫۴ جدول ضرايب تأثير……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۸٫۴ جدول مدل رگرسيون……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه

۱٫۴ نمودار مسير رابطه خود سودمندي با ميزان خطر پذيري با استفاده از نرم افزار ليزرل………………………………………….. ۶۰

۲٫۴ نمودار مسير رابطه خودسودمندي با ميزان عملکرد با استفاده از نرم افزار ليزرل…………………………………………………. ۶۱

۳٫۴ نمودار مسير رابطه خطرپذيري رواني با ميزان عملکرد با استفاده از نرم افزار ليزرل…………………………………………… ۶۲

۴٫۴ نمودار مسیر مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

 

چکیده

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران است. روش اين تحقيق علّی – همبستگي بوده و از روش ميداني به وسيله ابزار پرسشنامه جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه بازيکنان بزرگسال شناگران زن (۲۰۰ نفر) حاضر در مسابقات کشوري سال ۱۳۹۳ مي باشد. نمونه آماري شامل ۲۰۰ نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوري سال ۱۳۹۳ که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار اين مقاله پرسشنامه شخصيتي آيزنک شامل ۴۰ سوال بود که ورزشکارن از لحاظ رواني با ۴ خرده مقياس (رفتار مخاطره آميز، پرخاشگري، هيجان طلبي و اضطراب) مورد بررسي قرار مي داد. روايي آن نيز توسط اساتيد تربيت بدني و مربيان شنا تأييد شد. پايايي آن ۸۵۲/۰ تعيين گرديد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از آمار توصيفي که از ميانگين و انحراف معيار به منظور خلاصه کردن و طبقه بندي اطلاعات استفاده مي گردد. سپس از آزمون معادله ساختاري براي آزمون مدل استفاده خواهد شد. يافته ها نشان داد بين خود سودمندي و ميزان خطر پذيري رواني رابطه معناداري وجود دارد. تمامي ابعاد خودسودمندي و نيز کليه ابعاد ميزان خطر پذيري رواني در مدل، نقش معنادار داشتند. در نتيجه مي توان گفت احساس خودسودمندي و خطرپذيري برآوردکننده معني داري براي عملکرد در شرکت کنندگان مي باشند .

لغات کليدي : خود سودمندي ، خطرپذيري ، عملکرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

5 × 1 =

0