ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه: ۲

۱-۲) بیان مسئله: ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۸

۱-۴) اهداف تحقیق: ۱۰

۱-۵) فرضیات تحقیق: ۱۱

۱-۶) قلمرو تحقیق: ۱۲

۱-۷) محدودیت‌های غیر قابل کنترل : ۱۲

۱-۸) پیش‌فرض‌های تحقیق: ۱۲

۱-۹)  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: ۱۶

۲-۲) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی.. ۲۰

۲-۳)  پیامد های حمایت سازمانی.. ۲۶

۲-۴) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. ۳۰

۲-۵)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. ۳۱

۲-۶) رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه. ۳۲

۲-۷) رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۵

۲-۷-۱) تعاريف رفتار شهروندي سازماني.. ۳۷

۲-۷-۲) ويژگيهاي رفتارهاي شهروندي سازماني.. ۴۱

۲-۷-۳) ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني.. ۴۲

۲-۸( عوامل موثر بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني.. ۵۱

۲-۹) پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني.. ۶۵

۲-۱۰) نظريههاي مرتبط با رفتارهاي شهروندي سازماني.. ۶۸

۲-۱۰-۱) بازاريابي رابطهمدار. ۶۸

۲-۱۰-۲) نظريه بازاريابي داخلي.. ۶۹

۲-۱۰-۳) نظريه تبادل اجتماعي.. ۷۰

۲-۱۰-۴) نظريه تبادل رهبر – عضو. ۷۱

۲-۱۰-۵) تئوري X,Y : 73

۲-۱۱) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: ۷۴

۲-۱۲) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 75

۲-۱۳ ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: ۷۶

۲-۱۴) پیشینه تحقیق.. ۷۷

۲-۱۵) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: ۹۲

۲-۱۶) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: ۹۴

۲-۱۷) نتیجه گیری: ۹۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) روش شناسی تحقیق.. ۱۰۳

۳-۲) روشهای گردآوری داده ها: ۱۰۴

۳-۳) پایایی و روایی ابزار تحقیق: ۱۰۶

۳-۴)  روش هاي آماري  تجزيه و تحليل داده ها: ۱۰۸

۳-۵) روش اجراي تحقيق: ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱) توصیف آماری داده ها: ۱۰۹

۴-۱-۲) متغير جنسیت: ۱۱۰

۴-۱-۳) متغير وضعیت تاهل: ۱۱۱

۴-۱-۴) متغير مدارک تحصیلی: ۱۱۲

۴-۱-۵) متغير وضعیت استخدامی: ۱۱۳

۴-۱-۶) متغير طبقات سابقه خدمت: ۱۱۳

۴-۲) تحلیل استنباطی داده ها: ۱۱۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) خلاصه ای از  پژوهش: ۱۲۷

۵-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: ۱۲۸

۵-۳) بحث و نتيجه گيري كلي: ۱۳۷

۵-۴) پيشنهادهای تحقیق: ۱۳۸

۵-۴-۱) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: ۱۳۸

۵-۴-۲) پيشنهادهايي براي تحقيقات آینده: ۱۴۰

منابع و مآخذ: ۱۴۱

منابع فارسي: ۱۴۱

منابع لاتین: ۱۴۱

ضمائم و پیوست ها: ۱۵۱

Abstract 155

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول ۲-۱- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۷

جدول ۳-۱- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی.. ۱۰۵

 جدول ۳-۲- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): ۱۰۷

جدول ۳-۳- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. ۱۰۷

 جدول ۴-۱- توزیع فراوانی سن: ۱۰۹

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی جنسیت… ۱۱۰

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. ۱۱۱

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. ۱۱۲

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. ۱۱۳

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت… ۱۱۳

جدول ۴-۷- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها ۱۱۴

جدول ۴-۸- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها ۱۱۴

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها ۱۱۵

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها ۱۱۵

جدول ۴-۱۱- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۱۶

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. ۱۱۶

جدول ۴-۱۳- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون. ۱۱۷

جدول ۴-۱۴-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده ۱۱۷

جدول ۴-۱۵- ضرایب رگرسیون خطی.. ۱۱۸

جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی.. ۱۱۸

جدول ۴-۱۷- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت… ۱۱۹

 جدول ۴-۱۸- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت… ۱۱۹

جدول ۴-۱۹- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۰

جدول ۴-۲۰- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. ۱۲۰

جدول ۴-۲۱- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..۱۲۱

جدول ۴-۲۲- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۱

جدول ۴-۲۳- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۱

جدول ۴-۲۴- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. ۱۲۲

جدول ۴-۲۵- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی………۱۲۲

جدول ۴-۲۶- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۳

جدول ۴-۲۷- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۳

 جدول ۴-۲۸- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: ۱۲۳

جدول ۴-۲۹- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..۱۲۴

جدول ۴-۳۰- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۴

جدول ۴-۳۱- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۵

جدول ۴-۳۲- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. ۱۲۵

جدول ۴-۳۳- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل……………۱۲۶

جدول ۴-۳۴- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۶

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                               صفحه

شكل ۱-۱- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده ۵

شكل ۲-۱- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) ۶۵

شکل ۲-۲- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران)……………………………………………….۸۶

شکل ۲-۳- مدل مفهومی تحقیق ریفای ……………………………………………………………………………۸۶

شکل ۲-۴- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)…………………………………………….۸۷

شکل ۲-۵- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد…………………………………………………….۹۳

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                               صفحه

نمودار ۴-۱- توزیع درصدی جنسیت… ۱۱۱

نمودار ۴-۲- توزیع درصدی وضعیت تاهل.. ۱۱۲

 

 

چکیده :

در سال هاي اخير، رفتارهاي شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي فرانقشي كاركنان، به دليل اثرات قابل توجهي که بر اثربخشي و موفقيت سازمان ها داشته اند، بسيار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسايي و تقويت زمينه هاي بروز چنين رفتارهايي عملکرد و کارايي سازمان ها را ارتقاء بخشيده و بقاي بلندمدت آن ها را تضمين مي کند.هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )۱۰۰(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل ۸ گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل ۲۰ گویه در قالب ۵ بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= ۷۸/۰ و حمایت سازمانی ادراک شده= ۷۱/۰ ) تعیین شد.براي محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا “تحلیل واریانس چند متغیره”، رگرسیون خطي و آزمون فريدمن ) استفاده گرديد. در بررسي آزمون فرضيه‌ها، سطح معني‌داري برابر با (۰۵/۰≥P) در نظر گرفته شد. و عمليات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان ميدهد كه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمايتهاي سازماني اعمال شده توسط مديريت سازمان را در حد مطلوبي دانسته و تا حد زیادي اهداف خود را همسو با اهداف سازمان ميدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به يافته‌هاي پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزايش حمايت سازماني ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

واژگان کلیدی : حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

3 × 4 =

0