ارتباط تعهد تمرینی ، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران

پایان نامه ارتباط تعهد تمرینی ، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول :کلیات طرح

۱٫۱٫ مقدمه ۳

۲٫۱٫ بیان مسئله ۵

۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۹

۱٫۴٫۱٫ هدف کلی. ۹

۲٫۴٫۱٫ اهداف اختصاصی. ۹

۵٫۱٫ فرضیات تحقیق. ۹

۶٫۱٫ چهارچوب نظری تحقيق. ۱۰

۷٫۱٫ محدوده تحقیق. ۱۱

۸٫۱٫ تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق. ۱۱

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱٫۲٫ بازاریابی چیست؟ ۱۳

۲٫۲٫ هدف بازاریابی. ۱۴

۳٫۲٫ اصول بازاریابی. ۱۴

۴٫۲٫ بازاریابی ورزشی. ۱۴

۵٫۲٫ اهمیت بازاریابی ورزشی. ۱۵

۶٫۲٫ تقسیمات بازاریابی ورزشی. ۱۶

۷٫۲٫ خدمت؛ تعریف و ویژگی­ها ۱۶

۸٫۲٫ تفاوت­های اساسی بین کالا و خدمات.. ۱۸

۹٫۲٫ آمیخته بازاریابی خدمات.. ۱۸

۱۰٫۲٫ خصوصیات خدمات ورزشی و مفاهیم بازاریابی آن. ۱۹

۱۱٫۲٫ مفهوم کیفیت.. ۲۰

۱۲٫۲٫ کیفیت خدمات و تعاریف آن. ۲۳

۱٫۱۲٫۲٫ پیامدهای کیفیت خدمات.. ۲۴

۲٫۱۲٫۲٫ ضرورت توجه به کیفیت خدمات.. ۲۷

۱۳٫۲٫ درك كيفيت خدمات در صنعت ورزش.. ۲۹

۱۴٫۲٫ محصول ورزشی. ۳۱

۱۵٫۲٫ برند ۳۳

۱۶٫۲٫ عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند ۳۴

۱۷٫۲٫ شخصیت برند ۳۶

۱۸٫۲٫ وفاداری به مشتری و برند ۳۷

۱٫۱۸٫۲٫ وفاداری به مشتری. ۳۷

۱٫۱٫۱۸٫۲٫ مراحل وفاداری. ۳۹

۲٫۱۸٫۲٫ وفاداری به برند ۴۰

۱۹٫۲٫ ابعاد وفاداری مشتری به برند ۴۱

۲۰٫۲٫ مدل­های سنجش برند ۴۴

۱٫۲۰٫۲٫ مدل آکر. ۴۴

۲٫۲۰٫۲٫ مدل کلر. ۴۵

۳٫۲۰٫۲٫ مدل یو، دانتو و لی. ۴۸

۴٫۲۰٫۲٫ مدل چانلینگ، پینگ و هایزنگ… ۴۹

۵٫۲۰٫۲٫ مدل خط مبنا ۵۱

۲۱٫۲٫ تعهد تمرینی. ۵۲

۱٫۲۱٫۲٫ عوامل موثر بر اهمیت تعهد تمرینی. ۵۵

۲٫۲۱٫۲٫ رضایتمندی از برند و تعهد مستمر. ۵۶

۳٫۲۱٫۲٫ تعهد عاطفی به برند و تمایل به خرید مجدد ۵۶

۴٫۲۱٫۲٫ تعهد مستمر به برند و تمایل به خرید مجدد ۵۷

۵٫۲۱٫۲٫ تعهد عاطفی به برند و تمایل به هواداری/ وفاداری. ۵۷

۲۲٫۲٫ ادبیات و پیشینه تحقیق. ۵۷

۱٫۲۲٫۲٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۷

۲٫۲۲٫۲٫ تحقیقات انجام شده شده در خارج از کشور. ۶۰

۲۳٫۲٫ جمع بندی. ۶۶

 

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۱٫۳٫ روش تحقیق. ۶۹

۲٫۳٫ جامعه آماری. ۶۹

۳٫۳٫ نمونه و روش نمونه گیری. ۶۹

۴٫۳٫ ابزار جمع آوری تحقیق. ۶۹

۵٫۳٫ روایی پرسشنامه ۷۰

۶٫۳٫ پایایی پرسشنامه ۷۰

۷٫۳٫ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۱

 

فصل چهاره : تجزیه و تحلیل آماری یافته­های تحقیق

۱٫۴٫ توصیف داده­های جمعیت شناختی. ۷۴

۱٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب جنسیت.. ۷۴

۲٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تاهل. ۷۵

۳٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سن. ۷۶

۴٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیلات.. ۷۷

۵٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب نوع عضویت.. ۷۸

۶٫۱٫۴٫توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سابقه ۷۹

۷٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب دفعات استفاده از باشگاه ۸۰

۸٫۱٫۴٫ توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تمرین در خارج از باشگاه ۸۱

۲٫۴٫ آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها ۸۳

۳٫۴٫ یافته­ها در چارچوب فرضیه­های صفر. ۸۴۴

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

۱٫۵٫ کلیات تحقیق. ۹۳

۲٫۵٫ بحث و نتیجه گیری بر اساس یافته­های پژوهش.. ۹۷

۱٫۲٫۵٫ فرضیه اول پژوهش.. ۹۷

۲٫۲٫۵٫ فرضیه دوم پژوهش.. ۹۸

۳٫۲٫۵٫ فرضیه سوم پژوهش.. ۱۰۰

۴٫۲٫۵٫ فرضیه چهارم پژوهش.. ۱۰۲

۵٫۲٫۵٫ فرضیه پنجم پژوهش.. ۱۰۴

۶٫۲٫۵٫ فرضیه ششم پژوهش.. ۱۰۶

۷٫۲٫۵٫ فرضیه هفتم پژوهش.. ۱۰۸

۳٫۵٫ نتیجه گیری کلی. ۱۱۱

۴٫۵٫ محدودیت­های تحقیق. ۱۱۲

۱٫۴٫۵٫ محدودیت­های قابل کنترل. ۱۱۲

۲٫۴٫۵٫ محدوديت‌هاي غيرقابل کنترل. ۱۱۳

۵٫۵٫ پیشنهادهای پژوهش.. ۱۱۳

۱٫۵٫۵٫ پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.. ۱۱۳

۲٫۵٫۵٫ پیشنهادهایی برای سایر محققین. ۱۱۵

 

پیوست­ها ۱۱۷

 

منابع. ۱۲۴

 

چکیده انگلیسی

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول ۱٫۲: ویژگی­های کالا و خدمات (گرانروس، ۲۰۱۶) ۱۷

جدول ۱٫۳: مولفه­های پرسشنامه و سوال­های مربوط به آن. ۷۰

جدول ۲٫۳: پایایی مولفه­های پرسشنامه ۷۱

جدول ۱٫۴: توزیع درصد فراوانی نمونه­های تحت بررسی بر حسب جنسیت.. ۷۴

جدول ۲٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تاهل. ۷۵

جدول ۳٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سن افراد ۷۶

جدول ۴٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیلات.. ۷۷

جدول ۵٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب نوع عضویت.. ۷۸

جدول ۶٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سابقه ۷۹

جدول ۷٫۴: توزیع فراوانی جامعه تحت بررسی بر حسب دفعات استفاده از باشگاه ۸۰

جدول ۸٫۴: توزیع درصد فراوانی تمرین در خارج از باشگاه نمونه­های تحت بررسی. ۸۱

جدول ۹٫۴: توزیع فراوانی جامعه تحت بررسی بر حسب هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ورزشی  ۸۲

جدول ۱۰٫۴: آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای توزیع داده­ها ۸۳

جدول ۱۱٫۴: ضریب همبستگی بین کیفیت خدمات و تعهد تمرینی شرکت کنندگان در اماكن ورزشي تندرستی شهر تهران. ۸۴

جدول ۱۲٫۴: ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت خدمات و ارتباط با برند شرکت کنندگان در اماكن ورزشي تندرستی شهر تهران. ۸۵

جدول ۱۳٫۴: ضریب همبستگی اسپیرمن بین بین کیفیت خدمات و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن ورزشي تندرستی شهر تهران. ۸۵

جدول ۱۴٫۴: ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعهد تمرینی و ارتباط با برند شرکت کنندگان در اماكن ورزشي تندرستی شهر تهران. ۸۶

جدول ۱۵٫۴: ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعهد تمرینی و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن ورزشي تندرستی شهر تهران. ۸۶

جدول ۱۶٫۴: ضریب همبستگی اسپیرمن بین ارتباط با برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن ورزشي تندرستی شهر تهران. ۸۷

جدول۱۷٫۴: آزمون یومن-ويتني براي مقايسه متغیرها بر حسب جنسیت.. ۸۷

جدول ۱۸٫۴٫ آزمون یومن-ويتني براي مقايسه متغیرها بر حسب وضعیت تاهل. ۸۸

جدول ۱۹٫۴: آزمون کروسکال-والیس براي مقايسه متغیرها بر حسب سن. ۸۹

جدول ۲۰٫۴: آزمون کروسکال-والیس براي مقايسه متغیرها بر حسب مدرک تحصیلی. ۹۰

جدول ۲۱٫۴: آزمون کروسکال-والیس براي مقايسه متغیرها بر حسب سابقه عضویت.. ۹۱

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل ۱٫۲: کیفیت خدمات و سود بیشتر. ۲۶

شکل ۲٫۲: چرخه کیفیت خدمات ۲۷

شکل ۳٫۲: ضرورت توجه به کیفیت خدمات.. ۲۹

شکل۴٫۲: ابعاد محصول کامل ورزشی. ۳۲

شکل ۵٫۲: عناصر هسته­ای محصول ورزشی و نمونه عوامل انبساطی. ۳۳

شکل۶٫۲: مدل ارزش ویزه برند آکر. ۴۵

شکل۷٫۲٫ مدل دانش برند کلر. ۴۷

شکل ۸٫۲: مدل نظری یو، دونته و لی. ۴۹

شکل ۹٫۲: مدل چالینگ و پینگ هایزنگ… ۵۰

شکل ۱۰٫۲: مدل بو و بوسر و بالاگلو. ۵۱

نمودار۱٫۴: توزیع درصد فراوانی نمونه­های تحت بررسی بر حسب جنسیت.. ۷۴

نمودار ۲٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تاهل. ۷۵

نمودار ۳٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سن افراد ۷۶

نمودار ۴٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیلات.. ۷۷

نمودار ۵٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب نوع عضویت.. ۷۸

نمودار ۶٫۴: توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سابقه ۷۹

نمودار ۷٫۴: توزیع فراوانی جامعه تحت بررسی بر حسب دفعات استفاده از باشگاه ۸۰

نمودار ۸٫۴: توزیع درصد فراوانی تمرین در خارج از باشگاه نمونه­های تحت بررسی. ۸۱

نمودار ۹٫۴: توزیع فراوانی جامعه تحت بررسی بر حسب هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ورزشی  ۸۲

 

 

 

چکیده

هدف کلی از این پژوهش ارتباط بین کیفیت خدمات، تعهد تمرینی، برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن تندرستی شهر تهران مي باشد. تحقیق حاضر از لحاظ زمان حال نگر است. همچنین این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ روش تحقیق جزو تحقیقات توصیفی-پیمایشی بصورت همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه استفاده كنندگان از اماكن سلامتی منطقه شمال شهر تهران مي باشند. که به صورت مرتبط در یک سال گذشته در این اماکن مشغول به فعالیت بدنی بوده اند. در اين تحقيق تعداد ۱۲۰ نفر به عنوان حجم نمونة استفاده شده است. براي اندازه گيري متغیرهای تحقیق از از پرسشنامه استاندارد ویلیامز (۲۰۱۹) استفاده شده است که دارای ۶۷سوال با مقیاس ۷ارزشی لیکرت می باشد که نظرهای پاسخ دهندگان را در ۴ مولفه ۱٫ کیفیت خدمات (کیفیت خدمات، مشارکت در برنامه های باشگاه ) ۲٫ وفاداری به برند ۳٫ تعهد تمرینی و ۴٫ برند (دلیل عضویت ، احساسات درباره آرم و لوگو، مشارکت در برنامه های باشگاه، سایر سوالات، تاثیر باشگاه، مدیریت باشگاه، تاثیر برنامه های باشگاه، موارد مربوط به باشگاه)، مورد سنجش قرار داده است و پاسخ هر سوال بر یک مقیاس هفت درجه ای از کاملا موافقم (۱) تا کاملا مخالفم (۷) مشخص می شود (۸۹/۰=α) جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته­ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها و آزمون اسپیرمن، یومن ویتنی و کروسکال والیس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ به عمل آمد. براساس یافته های پژوهش ارتباط معنادار و مستقیمی بین کیفیت خدمات و تعهد تمرینی شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۲/۰=p ،۲۷۷/۰- =r). بین کیفیت خدمات و برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۵۱۶/۰- =r)، یفیت خدمات و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۶۲۶/۰- =r) وجود دارد. همچنین ارتباط معنادار و مستقیمی بین تعهد تمرینی و برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۵۰۷/۰- =r)، تعهد تمرینی و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۴۲۶/۰- =r) وجود دارد. همچنین بین برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران (۰۰۱/۰=p ،۵۷۵/۰- =r) رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بین جنسیت شرکت کنندگان و وفاداری به برند تفاوت معنی­داری وجود دارد (۰۴۸/۰ p=). بین وضعیت تاهل شرکت کنندگان و تعهد تمرینی تفاوت معنی­داری وجود دارد (۰۲۹/۰ p=). که بین کیفیت خدمات (۰۴۵/۰=p و ۷۶۱/۹=x2) و برند (۰۳۸/۰=p و ۱۳۳/۱۰=x2) و سن شرکت­کنندگان تفاوت معنی­داری وجود دارد. که بین برند (۰۰۱/۰=p و ۷۵۹/۱۵=x2) ، وفاداری به برند (۰۲/۰=p و ۸۷۲/۹=x2) و تعهد عملی شرکت کنندگان با سابقه عضویت آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد. مى توان نتيجه گرفت ارتقا هريك از اين مولفه ها و کیفیت خدمات موجب افزايش ميزان تعهدتمرینی و وفادارى مشتريان به برند مى شود كه اين وفادارى مزاياى زيادى از جمله كاهش هزينه هاى جذب مشتريان جديد، كاهش حساسيت مشتريان به تغييرات و قيمت ها، افزايش موانع براى ورود رقباى جديد و رشد درآمد را در پى خواهد داشت. باشگاه های ورزشی دارنده برند بايد تمركزشان را فراتر از راهبردهاى بازاريابى، بر رضايت مشترى قرار دهند تا ارزش ويژه برند و برند و اعتماد را در بين مشتريان پرورش دهند. با این حال برای اثبات در این زمینه تحقیقات بیشتری برای حمایت از این فرض مورد نیاز است.

 واژه­های کلیدی: کیفیت خدمات، تعهد تمرینی، برند،وفاداری به برند

 

فصل اول

(كليات تحقيق)

 

۱٫۱٫ مقدمه

امروزه ورزش به عنوان ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده و نقش ارزشمند، یکی از شیوه­هایی است که افراد می­توانند با استفاده از آن بر فشارهای جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی فایق آیند. تحقیقات متعددی روشن ساخته­اند که پرداختن به تفریحات سالم، به ویژه فعالیت­های ورزشی، آثار مثبت فراوانی در سلامتی جسمی و روحی انسان دارد. شرکت افراد در ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی، سلامت روحی وسرگرمی بهینه افراد می­شود (سان[۱]، ۲۰۱۳).

از سوی دیگر علم بازاریابی ورزشی، شامل سه بخش عمده با نام­های بازاریابی تبلیغات ورزشی، بازاریابی محصولات ورزشی و بازاریابی عملیات و خدمات ورزشی می­باشد (فولرتون و مرز[۲]، ۲۰۱۸). مطالعات پترسون و تارت۵(۲۰۱۸) نشان داد، درگير شدن افراد در انجام بازاريابي در باشگاه­هاي سلامتي با كيفيت خدمات۵ و وفاداری اعضای مرتبط است (ويليامز۶، ۲۰۱۹). لذا یک مبحث مهم، کیفیت خدمات (SQ­) است که یک عامل تعیین کننده­ی حیاتی در عملکرد فعالیت تجاری و قابلیت سوددهی بلندمدت شرکت می­باشد. دلیل این امر این است که کیفیت خدمات منجر به رضایت­مندی مشتری می­گردد که بدین ترتیب اثر مثبتی بر روی تبلیغات دهان به دهان، وفاداری نگرشی و نیات خرید مشتری می­گذارد(کاریلات و همکاران[۳]، ۲۰۱۸). در عصر حاضر کیفیت به­عنوان یک عامل مهم و موثر در موفقیت و عدم موفقیت سازمان­ها به­شمار می­رود، بنابراین همه سازمان­ها، به­ویژه سازمان­های خدماتی و از آن جمله سازمان­ها، مراکز و باشگاه­های ورزشی بایستی به دنبال افزایش کیفیت­خدمات خود باشند چرا که به کیفیت به­عنوان یک عامل اساسی که می­تواند مزیت رقابتی محکم و نیرومندی را برای سازمان­ها به ارمغان بیاورد نگریسته می­شود (باهیا و ناتل[۴]، ۲۰۱۶). بررسی مطالعات مربوط به بازاریابی خدمات نشان می­دهد که کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتریان از جمله مهمترین عواملی است که در نتایج رفتاری مشتریان تاثیرگذار است. خدمات با کیفیت بالا دارای پیامدهایی از جمله رضایت مشتری، وفاداری مشتری، ارزش وتعهد و اقدام به خرید مجدد
می­باشد(آندرسون و همکاران[۵]، ۱۹۹۴).

ازینرو بازاریابی از حالت اولیه خود که برای جلب رضایت مشتری شکل گرفته بود به رسیدن به هدف برتر رقابتی را تمایل یافته، تبدیل گردیده است. تلاش­ها برای بدست آوردن سطوح بالای نگهداری مشتریان، بازاریابان را به سمت بررسی ارزش درک شده هدایت میکند. مفهوم ارزش درک شده با مفاهیمی مانند رضایت مشتری، وفاداری و رشد در بازار ارتباط نزدیکی دارد، یا توجه به اینکه ارائه ارزش به مشتری باعث کسب مزایای رقابتی می­شود(بورمان[۶]، ۲۰۱۸). در این راستا مدیریت برند حوزه­ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار می­آید، به ویژه وقتی سازمان­ها تلاش هایشان را به سمت مخابره پیام­های ناملموس و پیچیده سوق می­دهند(گودچیلد و کالو[۷]، ۲۰۱۶). تحقیقات انجام شده نشان داده است که ارزش برند یک جنبه استراتژیک از مدیریت بازاریابی است که می­تواند از طریق تقویت یکی از ابعادش ایجاد، حفظ و تشدید شود، بعلاوه هر اقدام بازاریابی یک اثر مستقیم بالقوه بر ارزش کلی برند دارد. پس ارزش برند نشان دهنده اثر جمعی سرمایه گذاری در برند است(تولبا و همکاران[۸]، ۲۰۱۸). یکی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجه­اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین سازه­هایی مثل برند و وفاداری مشتری است، به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری اثرگذار است(میتال و کاماکورا[۹]، ۲۰۱۶). وفاداری نوعی نگرش مثبت به یک محصول است که بر اثر استفاده مکرر از آن به وجود می­آید که می­توان دلیل آن را فرآیندهای روانی بیان کرد. به بیان دیگر، تکرار خرید تنها یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری است(صفرزاده و همکاران، ۱۳۹۰). برندها می­توانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. هنگامی که مصرف کننده در زندگی روزمره خود به دنبال برندی خاص جهت برآوردن خواسته هایش اقدام می­کند، به دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند(ویوتسوا[۱۰]، ۲۰۱۸). و این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که به صورت وفاداری برند مطرح می­شود، که از موضوعات مهم پژوهش در مدیریت برند است(هوبر[۱۱]، ۲۰۱۸). لذا با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکتی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات و ارزش­های مورد نظر مشتریان را شناسایی و درک کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند(وانگ و لیائو[۱۲]، ۲۰۱۸)

همچنین تعهد تمرینی[۱۳] نیز به انگیزه و تمایل افراد برای ادامه حضور در تمرینات و شرکت در مسابقات و فعالیت­های بدنی اطلاق می­شود(وئیس[۱۴]، ۲۰۱۸). محققان برای شناخت میزان وفاداری و وظیفه­شناسی افراد در تیمشان تعهد تمرینی آنها را مورد مطالعه قرار می­دهند (ایواساکی و همکاران[۱۵]، ۲۰۱۷) تعهد تمرینی به عنوان تمایل و عزم به ادامه مشارکت در یک ورزش خاص یا به طور کلی فعایت ورزشی تعریف شده است(کاسپر و آندریو[۱۶]، ۲۰۱۸). تعهد تمرینی، با ارزیابی عوامل(مولفه) تعیین کننده تعهد ورزشی، میزان دلبستگی و تعلق خاطر افراد به شرکت در فعالیت­های ورزشی را نشان می­دهد

بنابراین یکی از عوامل مهم در شکل گیری وفاداری مشتریان به محصولات و خدومات و در حالت کلی به برند یک سازمان تصویری است که از شخصیت آن برند در ذهن مشتریان نقش می­بندد. از طرفی تعهد اغلب به عنوان تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و کمتر تحقیق و پژوهشی به تعهد تمرینی پرداخته است لذا این تحقیق ارتباط تعهد تمرینی و برند و وفاداري به برند وکیفیت خدمات اماكن تندرستی شهر تهران را مورد بررسی قرار می­دهد.

 

[۱] – Sun

[۲] -Fullerton and Merz

[۳] – Carrillat and et al

[۴] – Bahia and Natel

[۵] -Anderson et al

[۶]– Burmann

[۷] -Goodchild and Callow

[۸]-Tolba et all

[۹]-Mittal and Kamakura

[۱۰]-Veioutsou

[۱۱] -Huber

[۱۲]– Wang and Liao

[۱۳] Sport commitment

[۱۴]-Weiss, et al

[۱۵] -Iwasaki, et al

[۱۶]– Casper and Andrew

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − 6 =

0