ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

دانلود پایان نامه آماده ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

(مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………  ۱

 فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-  مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۷

۱- ۵- چارچوب نظری تحقیق. ۷

۱-۶ – مدل تحلیلی تحقیق. ۸

۱-۷-  سؤالات تحقیق. ۸

۱-۸ – فرضیات تحقیق. ۹

۱-۹- قلمرو تحقیق. ۹

۱-۱۰- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. ۹

۱-۱۱- تعاريف عملياتي متغیرها ۱۰

۱-۱۲-  ساختار تحقیق. ۱۲

۱-۱۳- خلاصه فصل.. ۱۲

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- بخش اول: توانمند سازی.. ۱۵

۲-۲-۱- تاریخچه توانمند سازی.. ۱۵

۲-۲-۲- تعاریف توانمند سازی.. ۱۸

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

۲-۲-۳- زمینه های توانمند سازی.. ۱۹

۲-۲-۴- سطوح توانمند سازی.. ۱۹

۲-۲-۵ -كليد تواناسازي منابع انساني.. ۲۰

۲-۲-۶- فرايند توانمندسازي.. ۲۷

۲-۲-۷-  استراتژي هاي توانمند سازي.. ۲۸

۲-۲-۸-  توانمند سازی کارکنان در سازمانها ۲۹

۲-۲-۹-  عوامل مؤثر بر توانمند سازی.. ۳۱

۲-۲-۱۰- فرهنگ توانمند سازی.. ۳۸

۲-۲-۱۱-توانمندسازی، اختیار و قدرت.. ۳۹

۲-۲-۱۲-توانمند سازی و سازمان. ۴۱

۲-۲-۱۳- ویژگی سازمان های  توانمند. ۴۲

۲-۲-۱۴- مزایای توانمند سازی.. ۴۳

۲-۲-۱۵- دام های توانمند سازی.. ۴۳

۲-۲-۱۶- نظرات منتقدین دربارۀ توانمندسازی کارکنان. ۴۴

۲-۲-۱۷- نتایج تحقیقات قبلی.. ۴۶

۲-۳- بخش دوم: حکمرانی خوب.. ۴۹

۲-۳-۱- مقدمه. ۴۹

۲-۳-۲- تعریف حکمرانی.. ۴۹

۲-۳-۳- پیشینه نظری حکمرانی خوب.. ۵۱

۲-۳-۴ – تعریف حکمرانی خوب.. ۵۲

۲-۳-۵- شاخص های حکمرانی خوب.. ۵۳

 

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

۲-۳-۵-۱ – شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی.. ۵۴

۲-۳-۵-۲- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد. ۵۴

۲-۳-۵-۳- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا ۵۷

۲-۳-۵-۴- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی ۵۷

۲-۳-۵-۵-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه ۵۹

۲-۳-۶ – حکمرانی خوب و پاسخ گویی.. ۶۰

۲-۳-۷-  حکمرانی خوب و شفاف سازی.. ۶۱

۲-۳-۸ – معماری حکمرانی خوب.. ۶۲

۲-۳-۹- نهضت حکومت داری خوب.. ۶۴

۲-۳-۱۰- بازیگران عرصه حکمرانی خوب.. ۶۵

۲-۴- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران. ۶۸

۲-۴-۱- تاریخچه تاسیس… ۶۸

۲-۴-۲- سرمایه شرکت سهامی  بیمه ایران. ۶۸

۲-۴-۳- موضوع فعالیت… ۶۸

۲-۴-۴- اهداف و وظایف اساسی.. ۶۹

۲-۴-۵- نیروی انسانی.. ۶۹

۲-۴-۶- شبکه فروش… ۶۹

۲-۵- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. ۷۰

۲-۵- ۱- پیشینه توانمندسازی ۷۰

۲-۵-۲- پیشینه حکمرانی خوب…. ۷۳

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۷

۳-۲- روش تحقيق. ۷۸

۳-۳- متغيرهاي تحقيق. ۷۸

۳-۴- جامعه آماري.. ۷۹

۳-۵ – نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۷۹

۳-۶- قلمرو تحقيق. ۸۰

۳-۷- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. ۸۰

۳-۷-۱- روش كتابخانه اي.. ۸۱

۳-۷-۲- پرسشنامه. ۸۱

۳-۸ – روايي (اعتبار ) پرسشنامه. ۸۳

۳-۹ – پايايي ( قابليت اعتماد ) پرسشنامه. ۸۳

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- بخش اول آمار توصیفی.. ۸۹

۴-۳- توصیف آماری سوالات.. ۹۳

۴-۴- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق. ۹۹

۴-۵- تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری ( آزمون آماري فرضیه های تحقیق ) ۱۰۰

۴-۵-۱ آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن متغیرها ۱۰۰

 

عنوان                                                                                                                                          شماره صفحه

۴-۵-۲- آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۱

۴-۵-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۰۲

۴-۵-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۳

۴-۵-۵- آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۰۴

۴-۵-۶- آزمون فرضيه اصلی.. ۱۰۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۱۰۸

۵-۲-  نتیجه گیری ۱۰۸

۵-۳-  بحث و پیشنهادها…. ۱۱۰

۵-۴- محدودیت های تحقیق. ۱۱۳

۵-۵-  پیشنهادهائی برای تحقیقات آینده ۱۱۴

منابع و مآخذ ۱۱۵

منابع فارسی ۱۱۵

منابع انگلیسی ۱۲۰

ضمائم و پیوست ها ۱۲۳

پرسشنامه   ۱۲۳

چکیده انگلیسی.. ۱۲۸

 

فهرست جداول

     عنوان                                                                                                                   شماره صفحه 

جدول شماره ۲-۲-۱- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه ۵۹

جدول شماره ۳-۴-۱- جامعه آماری پژوهش… ۷۹

جدول شماره ۳-۲- طیف لیکرت پرسشنامه. ۸۱

جدول شماره ۳-۳- مولفه های توانمندی.. ۸۲

جدول شماره۴-۲-۱ – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال جنسيت… ۸۹

جدول شماره۴-۲-۲ – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال سن.. ۹۰

جدول شماره۴-۲-۳ – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال تحصیلات.. ۹۱

جدول شماره۴-۲-۴ – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال سنوات خدمت… ۹۲

جدول شماره ۴-۲-۵-۱ -توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سوالات حکمرانی.. ۹۳

جدول شماره ۴-۲-۵-۲ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سوالات توانمند سازی.. ۹۶

جدول شماره ۴-۲-۶ – آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق. ۹۹

جدول۴-۵-۱- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال. ۱۰۰

جدول شماره ۴-۵-۲ – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی احساس موثر بودن و حکمرانی خوب.. ۱۰۱

جدول شماره ۴-۵-۳ -آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی احساس شایستگی با حکمرانی خوب.. ۱۰۲

جدول شماره ۴-۵-۴ – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی داشتن حق انتخاب و حکمرانی خوب.. ۱۰۳

جدول شماره ۴-۵-۵ – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی معنادار بودن شغل و حکمرانی خوب.. ۱۰۴

جدول شماره ۴-۵-۶ – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب.. ۱۰۵

 

 

فهرست اشکال

         عنوان                                                                                                               شماره صفحه   

شکل شماره ۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق. ۸

شکل شماره۲-۲- ارتباط ابعاد توانمندسازی.. ۴۲

شکل شماره ۲-۲- ۱ویژگیها و شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد. ۵۶

شکل شماره ۲-۲-۲- شاخص‌ها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی.. ۵۸

شکل  شماره۲-۲-۳-  بازیگران عرصه حکمرانی.. ۶۶

شکل شماره۴-۲-۱ : درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسيت… ۸۹

شکل شماره۴-۲-۲- درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن.. ۹۰

شکل شماره۴-۲-۳ درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات.. ۹۱

شکل شماره ۴-۲-۴ – درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سنوات خدمت… ۹۲

 

چکیده :

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، در صددفراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت­هایی برای شکوفایی استعدادها، توانایی­ها و شایستگی­های افراد است. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می­شود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمندی را دنبال می­کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می­شود.

الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می­تواند نظریه­ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت­های جدید باشد. الگویی که می­تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. از این رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده در بیمه کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. با توجه به این توضیحات واینکه بیمه ایران از اعتبار وگستردگی بیشتر نسبت به سایر بیمه­ها برخوردار است و مشتریان بیشتری دارد، لذا توانمند سازی کارکنان این بیمه در جهت ارائه  خدمات بهتر و مناسب­تر، با استفاده از اصول حکمرانی خوب سازمانی ضروری به نظر می­رسد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران می باشد. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن توصیفی و همبستگی می باشد. برای بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران، توانمندسازی سازمان براساس نظر (توماس و ولتهووس،۱۹۹۰، ۶۷۰) در چهار بعد احساس موثر بودن، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب و احساس معنادار بودن شغل بررسی می شود.

در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری به تعداد ۵۱۸ نفر که ۱۴۰نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین احساس موثر بودن کارکنان، احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان، احساس معنادار بودن شغل کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه  مثبت وجود دارد.

 

واژگان کلیدی : توانمند سازی ، حکمرانی خوب ، بیمه ایران ، موثر بودن کارکنان، شایستگی کارکنان، داشتن حق انتخاب در کارکنان، معنادار بودن شغل .

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + 11 =

0