ارائه يک روش تشخيص بات نت هاي نظير به نظيرP2P)) مبتني بر تشابه خوشه اي

دانلود پایان نامه ارائه يک روش تشخيص بات نت هاي نظير به نظيرP2P)) مبتني بر تشابه خوشه اي

 

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

تعاریف  و کلیات.. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. ۵

۱-۳-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. ۵

فصل دوم. ۶

مرور مطالعات پیشین.. ۶

۲-۱-مقدمه. ۷

۲-۲-معيار هاي تشخيص…. ۷

۲-۳-سطوح تشخيص…. ۷

۲-۴-سطح گروهي.. ۸

فصل سوم. ۱۴

روش پیشنهادی.. ۱۴

۳-۱-  روش پيشنهادي.. ۱۵

۳-۲-  معماري روش پيشنهادي.. ۱۶

۳-۲-۱-  جمع‌آوري داده‌ها: ۱۸

۳-۲-۲-  تفسير بسته‌ها ۲۰

۳-۲-۳-  داده‌هاي ساختاريافته. ۲۱

۳-۲-۴-  انتخاب ويژگي‌ها ۲۳

۳-۲-۵-  خوشه‌بندي.. ۲۳

۳-۲-۶-  تشخيص هاست جديد. ۲۴

۳-۳- پياده‌سازي و شبه کد روش پيشنهادي.. ۲۴

فصل چهارم. ۲۷

پیاده سازی.. ۲۷

ارزيابي روش پيشنهادي.. ۲۸

۴-۱-  معماري چارچوب ارزيابي.. ۲۸

۴-۲-  نتايج روش پيشنهادي.. ۳۰

فصل پنجم. ۵۱

نتيجه‌گيري.. ۵۱

۵-۱- نتيجه‌گيري.. ۵۲

 

فهرست جداول

 

۳-۱: نمونه‌اي داده‌ها به همراه ويژگي‌ها …………………………………………………………………………………………. ۲۱

۴-۱: نتايج حاصل از خوشه‌بندي ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۴-۲: نتايج اجراي الگوريتم K-Means ………………………………………………………………………………………… 41

۴-۳: مقايسه روش پيشنهادي و k-means …………………………………………………………………………………….. 49

 

فهرست شکل ها

۳-۱: چارچوب کلي روش پيشنهادي …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۲: نمايي از ساختار پيشنهادي براي مانيتورينگ بسته‌هاي شبکه ……………………………………………….. ۱۹

۳-۳: نمايي از مجموعه داده ISOT ……………………………………………………………………………………… 20

۳-۴: چارچوب پياده‌سازي   ……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۳-۵: شبکه کد روش پيشنهادي ……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۴-۱: نمودار اهميت هر يک از ويژگي‌ها…………………………………………………………………………………. ۳۱

۴-۲: نمايي از خوشه‌هاي ايجاد شده …………………………………………………………………………………….. ۳۹

چکيده

 

امروزه استفاده از بات نت ها به عنوان ابزاری جهت فعالیت های مجرمانه با وسعت زیاد در شبکه های کامپیوتری علیه اهداف وسیع مانند یک کشور بسیار افزایش یافته است. بات محیط توزیع شده ای است که از آن، جهت حملات مختلف با حجم وسیع استفاده می شود.از این جهت امروزه تشخیص این نوع حملات به عنوان یکی از مسائل مهم در امنیت شبکه های کامپیوتری و کاربران اینترنت مطرح شده است .با پیشرفت پهنای باند شبکه ها و قدرت محاسبات ماشین ها ، امروزه محاسبات توزیع شده به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا هکرها هم از این مفهوم برای انجام حملات قدرتمندتری استفاده می کنند. بات نت ها نمونه عملی این نوع حملات هستند که معمولا اهداف مالی را دنبال می کنند . به این نوع بد افزارها ربات یا بطور کوتاه شده بات  می گویند. این نامگذاری از رفتار اتوماتیک آنها سرچشمه می گیرد . در این تحقیق واژه بات نت و تکنیک های تشخیص بات نت  از جمله تفسیر بسته ها از مجموعه داده ها، فیلتر اولیه داده ها و خوشه بندی  مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کلمات کلیدی : بات نت، امنیت شبکه، امنیت اینترنت، خوشه بندی، شبکه های کامپیوتری

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × پنج =

0