تصویر پیدا نشد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه با توجه به آشکار شدن نتایج استفاده از سموم و کودهای شیمیایی، چرا کشاورزان همچنان تمایل زیادی به کاربرد این نهاده‌های شیمیایی مضر دارند و چه عواملی در تصمیم‌گیری و رفتار کشاورزان جهت کاربرد سموم و کودهای شیمیایی نقش دارند؟

قیمت : 19000 تومان
0