CRM

CRM

(۱۵ صفحه ) ورد

به دنیای دیجیتال خو ش  آمدید 

ما دربارة ایتنرنت صحبت کرده ایم .در باره  پست الکترو نیکی صحبت  کرده ایم،در باره با زار یابی از راه دور ،جدید صحبت کرده ایم . درباره چاپ کردن دیجیتالی صحبت کرده ایم و در باره بعضی تکنولوژیهای جدید که با ز هم می آیند صحبت کرده ایم .

همه اینها در C RM  چه معنی دارد ؟بدین معنی است که ما وارد دنیای دیجیتال شده ایم . تکنو لو ژی سلاح تعر یف کننده ای است که بر ندگان با ید لبه بران با شند. اینترنت مهمترین پیشرفت در بازاریا بان از خدمات پستی آمریکا است این مهترین قطعه تحولCRM    است .

طی زمان بخشی از هر تعامل خاص با اینترنت سو کار خواهد داشت ،اما آ ن فقط یک قطعه است. شکل کلی -گلوله جادویی برایCRM –است تکنو لوژی در همه قا لبها است که امرو زه به علاوه آنهایی که فقط روی افق فکری هستند می شنا سیم  .

البته ما مجبو ریم با نگاهی نز دیکتر به اینترنت آغاز کنیم ،به واسطه همه جا گیر  که دوره ما در تاریخ را ارا ئه می دهددر دهه ۱۹۲۰ رادیو برای اهمیتش زمانی که CALRIN  COOLIDGE آن را برای رساندن گفتارش در باره آدرس اتحادیه استفاده کرد تشخیص داده شد . در دهه ۱۹۶۰ نیکسون و کندی جایی برای تلویزیون یا بحث سر نوشت سازشان بدست آورند .

………………

…………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0