یک نوآوری تکاملی منحصر بفرد موجب تحول عمیق همزیستی تثبیت کننده N2 در نهان دانگان می شود

A single evolutionary innovation drives the deep evolution of symbiotic N2-fixation in angiosperms (2014)

یک نوآوری تکاملی منحصر بفرد موجب تحول عمیق همزیستی تثبیت کننده N2 در نهان دانگان می شود

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۶ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

ارتباط های همزیستی درهرزیستگاه بر روی زمین رخ می دهند،اما مااطلاعات بسیار کمی در مورد تاریخ تکاملی آنهامی دانیم. مدل های کنونی تکامل صفتی نمی تواندبه اندازه کافی بازسازی تاریخ عمیقی ازنوآوری همزیستی ایجاد کند، چرا که فرض انها برفرآیندهای تکاملی همگن در سراسرمیلیون هاسال است. در اینجا به به تازگی به کشف ناهمگن ها و چارچوب کمیت فیلوژنتیک که به مطالعه منشاءهمزیستی بین نهاندانگان وهمزیستهای باکتریایی تثبیت کننده نیتروژن میپردازد ودر ندولی جای داده شده است رسیده ایم.ما بزرگترین پایگاه داده گره گونه های گیاهی جهانی و بازسازی تحول همزیگری را تالیف می کنیم.ما یک مورد مشخص نواوری تکاملی مرموز وابسته به همزیگری تثبیت N2را شناسایی می کنیم که بواسطه بازده و تلفات وابسته به همزیگری و برایند ضرورت “ثابت کننده های پایدار” (کلادها شدیدا برای فقدان وابسته به همزیگری بعید هستند)دنبال شده است.منشا بالغ بر ۱۰۰ MYA، این نواوری همسانی عمیقی در همزیگری تثبیت N2 را پیشنهاد می کند.شناسایی نواوری مرموز در دودمان(درخت زندگی) نکته اصلی برای شناخت تحول ویژگی های پیچیده،شامل مشارکت همزیگری است.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۱۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 2 =

0