پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)

نام پرسشنامه : پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری والتون شامل(پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی کاری، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) و سوالات مربوط به هر بعد در جدول فوق مشخص شده است.

امتیازات

کاملا راضی ام=۵، راضی ام= ۴، نه راضی و نه ناراضی ام=۳، ناراضی ام=۲، کاملا ناراضی ام=۱

 

 

آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در پژوهش فخر پور و همکاران (۱۳۹۱)  ۹۵/۰ و روایی آن ۸۸/۰ بدست آمد.

 

 

منبع:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مدل والتون (۱۹۷۵) از منبع زیر توسط سایت مدیرانه اقتباس و ترجمه شده است.

Timossi Luciana Da Silva; pedroso Bruno; Francisco Antonio Carlos de & pilatti Luiz Alberto. (2018).  Evaluation Of Quality Of Work Life: An Adaptation From The Walton’s Qwl Model, Xiv International Conference On Industrial Engineering And Operations Management The Integration Of Productive Chain Wit An Approach To Sustainable Manufacturing. Rio De Janeiro, Brazil, 13 To 16 October – ۲۰۱۸٫

 

يوسف ياوري، عليمحمد اميرتاش، فريدون تندنويس، رقيه فخرپور. (۱۳۹۱). رابطة بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني اعضاي هيأت علمي دانشكدهها و گروههاي آموزشي تربيت بدني دانشگاههاي كشور. مجله مدیریت ورزشی. شماره ۱۳٫ صص ۱۵۳-۱۶۸٫

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + هفده =

0