پرسشنامه پذیرش تغییر( رابلو نیوا)

پرسشنامه پذیرش تغییر( رابلو نیوا)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت تعیین میزان پذیرش تغییر از پرسش نامه استاندارد  رابلو نیوا[۱] استفاده شده است و سرانجام پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم به وسیله ابزارهای مختلف نام برده شده به خصوص از طریق پرسش نامه، همگی آنها کدگذاری شده، سپس وارد نرم افزار SPSS شدند. آن گاه ضمن طبقه بندی آنها، آمارهای توصیفی مربوط به داده ها محاسبه شده است جدول ذیل شماره سوالات و متغیرها را نشان می دهد:

پذیرش تغییر شماره سوالات
پذیرش تغییر ۱تا ۲۸

راهنمای مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی

مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانیدرسال ۲۰۱۷ توسط رویلا نایوا وهمکاران ه منظور ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به تغییرساخته شد.این آزمون یک ابزارخودگزارشی ودارای ۲۸عبارت است .مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی دارای سه زیر مقیاس :نگرش بدبینانه نسبت به تغییر(۱۰عبارت)،ترس های مربوط به تغییر(۹عبارت)،وپذیرش تغییر(۹عبارت)است.همان طور که مشاهده می شود دوعامل اول به موجب بدبینی یاترس فرد ازتغییر،نگرش منفی نسبت به تغییر رانمایان می سازد،درحالی که عامل سوم حاکی ازنگرش مساعد فرد نسبت به تغییر است.آزمودنی باید درمقیاس لیکرت ۵درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود باهریک ازعبارات رامشخص سازد.

درمقیاس نگرش های مربوط به تغییرسازمانی نمرات هرزیرمقیاس به تنهایی محاسبه می شود ونمره کلی آزمون کاربدی ندارد.منظور بدست آوردن نمرات هرزیرمقیاس کافی است امتیازات همه عبارات مربوط به زیزمقیاس مورد نظر راباهم جمع کنید.

عبارات مربوط به هر زیرمقیاس

۱-نگرش بدبینانه نسبت به تغییر:عبارات ۱تا۱۰

۲-ترس های مربوط به تغییر:عبارات۱۱تا۱۹

۳-پذیرش تغییر:عبارات ۲۰تا۲۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + 9 =

0