پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران ۱۹۷۷

نام پرسشنامه : پرسشنامه وابستگی به دیگران IDI هرشفیلد و همکاران ۱۹۷۷

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

«پرسشنامه وابستگی به دیگران» یک ابزار ۴۸ سوالی است که برای سنجیدن افکار، و احساسهای مربوط به نیاز به مراودۀ نزدیک با اشخاص ارزشمند است. مبنای نظری «پرسشنامه وابستگی» آمیزه ای از نظریه های روان تحلیلی، یادگیری اجتماعی، و دلبستگی دربارۀ اهمیت وابستگی شدید در اختلافات عاطفی و رفتاری است. مقیاس ۴۸ سوالی با استفاده از تحلیلی عاملی ۹۸ سوال اولیه ساخته شده است. تحلیل عاملی منجر به این سه خرده مقیاس شد: اتکاء عاطفی به دیگران (سوالات ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۳۳، ۳۵، ۳۸، ۴۰، ۴۳، ۴۵، ۴۷)، فقدان اعتماد به خود (سوالات ۲، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۲، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۶) و تایید خود مختاری (سوالات ۱، ۴، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۴، ۳۷، ۴۲، ۴۸).

هنجارها
تحقیقات مربوط به « پرسشنامه، وابستگی به دیگران» روی سه گروه نمونه به عمل آمده است. اکثر افراد گروه نمونه در اولین تحقیق را ۸۸ مرد دانشگاهی و ۱۳۲ زن دانشگاهی با میانگین سنی ۲۴ سال تشکیل می داد. نمونه دومین تحقیق ۷۶ مرد و ۱۰۴ زن اکثرا سفید پوست از بین بیماران روانی بودند. سومین گروه نمونه تحقیق را ۱۹ مرد و ۴۷ زن (با میانگین سنی ۳۱ سال) از بیماران روانی، و ۶۴ مرد و ۵۷ زن ( با میانگین سنی ۴۱ سال) تشکیل می داد. دامنه میانگین این گروهها در «پرسشنامه وابستگی به دیگران» از
۳/۱۷۶ تا ۳/۲۱۰ بوده است؛ در هر صورت، روش نمره گذاری جدیدی برای این پرسشنامه به کار گرفته شده است که میانگین آن برای آزمودنیهای «بهنجار» حدود ۵۰ است.

اعتبار
«پرسشنامه وابستگی به دیگران» از همسانی درونی خوبی با دامنه اعتبار دو نیمه کردن ۷۲/۰ تا ۹۱/۰ برخوردار است. اطلاعاتی از منابع خارجی درباره باز آزمایی این پرسشنامه در اختیار نیست; اما نتایج بازآزمایی آن با فاصله یک هفته در پژوهش ثنایی و امینی (۱۳۷۹) برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای «اتکاء عاطفی به دیگران»، «فقدان اعتماد به خود» و «تایید خود مختاری» به ترتیب ۸۸/۰، ۸۱/۰، ۸۰/۰ و ۸۴/۰ به دست آمد.

روایی
«پرسشنامه وابستگی به دیگران» با توجه به اینکه دو خرده مقیاس اول آن همبستگی معنا داری با مقیاسهای روان رنجور خویی (پرسشنامه شخصیت مادلی ) و اضطراب، حساسیت بین اشخاصی ، و افسردگی (چک لیست نشانگان-۹۰ ) دارد، از روایی همزمان خوبی برخوردار است. «پرسشنامه وابستگی به دیگران» می تواند اشخاص بهنجار را از بیماران روانی متمایز کند. در عین حال، دو خرده مقیاس اول این پرسشنامه با مقیاس مطلوبیت اجتماعی MMPI همبستگی دارند، بدین معنا که تمایل پاسخ دهندگان بر این است که پاسخی بدهند که به نظر آنها از مطلوبیت اجتماعی بر خوردار است.

نمره گذاری

«پرسشنامه وابستگی به دیگران» با جمع زدن پاسخهای هر یک از سه خرده مقیاس برای به دست آوردن نمره هر یک از آنها محاسبه می شود.نمره پرسشهای شماره ۱۰، ۲۳ و ۴۴، خرده مقیاس «اعتماد به خود» معکوس محاسبه می شود. نمره کل با جمع نمرات سه خرده مقیاس به دست می آید. روش نمره گذاری جدید و پیچیده تری برای نمره کل با استفاده از نمرات وزنی و میانگینی حدود ۵۰ برای نمونه های «بهنجار» موجود است که دراختیار تهیه کننده پرسشنامه قرار دارد.

 

منبع

ثنایی، باقر و امینی، فریده . (۱۳۷۹). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران. تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد دوم ، شماره ۷ و ۸٫

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + شش =

0