پرسشنامه هوش هیجانی بار –ان ۳۰ سوالی

پرسشنامه هوش هیجانی بار –ان ۳۰ سوالی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از آنجاییکه پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان دارای ۱۵ مقیاس می باشد و از این ۱۵مقیاسها ،۵ مقیاس آن با پنج مولفه مورد استفاده در این پژوهش ،که بر اساس نظریه گلمن است مطابقت دارد. بنابراین سعی شد که از این پرسشنامه جهت آزمودن هوش هیجانی مدیران استفاده شود.

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار –ان : این آزمون دارای ۱۱۷ سوال و ۱۵مقیاس می باشد که توسط بار-ان بر روی۳۸۳۱  نفر از۵ کشور (آرژانتین ،آلمان،هند،نیجریه و آفریقای جنوبی ) که ۴۸/۸  درصد آنان مرد و ۵۱/۲ درصد آنان زن بودند ،اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجار یابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است . همانطور که در تاریخچه این آزمون آمده است این آزمون در اصفهان نیز هنجار یابی شده است.

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم ،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،کاملامخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه :خوداگاهی هیجانی،انگیزش،خودابزاری یا خودگردانی ،همدلی و مهارت های اجتماعی.

شماره سؤال ها تعداد گویه ها مولفه ها
۱٫۵٫۶٫۱۳٫۲۷٫۳۰ ۶ خودآگاهی
۲٫۴٫۸٫۱۰٫۱۲٫۲۳ ۶ انگیزش
۳٫۲۲٫۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۸ ۶ خود کنترلی
۹٫۱۱٫۱۴٫۱۶٫۱۸٫۲۱ ۶ همدلی
۷٫۱۵٫۱۷٫۱۹٫۲۰٫۲۹ ۶ مهارت های اجتماعی
  ۳۰ کل(هوش هیجانی)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × پنج =

0