پرسشنامه هوش معنوي کازدین و همکاران ۱۹۸۶

نام پرسشنامه : پرسشنامه هوش معنوي کازدین و همکاران ۱۹۸۶

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه ۴۲ ماده اي هوش معنوی  داراي ۴ عامل مي باشد . عامل اول داراي ۱۲ ماده است . ماده هايي كه روي عامل اول قرار گرفته اند به روشني تفکرکلي واعتقاد افراد  را نشان مي دهند ( براي مثال ماده هاي يازده : « ازاينکه گره گشاي مشکل کسي باشم خوشحال مي شوم» . و هفده : « معتقدم که نيرويي درهر لحظه حرکات واعمال مرا هدايت وراهنمايي ورهبري مي کند. ») لذا عامـل اول به عنوان « تفکر کلي و بعد اعتقادي » نامگذاري گرديد. عامــل دوم داراي ۱۴ ماده مي باشد . ماده هايي كه روي عامل دوم قرار گرفته اند به روشني توانايي مقابله وتعامل با مشکلات را نشان مي دهند ( براي مثال ماده هشت : « مشکلات زياد مرادچارياس ونااميدي مي کند» .

ماده نوزده: « درهنگام روبرو شدن با مشکلات دچارتشويش ونگراني مي شوم .») لذا عامل دوم به عنوان «توانايي مقابله و تعامل با مشکلات» نامگذاري گرديد. عامل سوم داراي ۹ ماده مي باشد . ماده هايي كه روي عامل سوم قرار گرفته اند به روشني سجاياي اخلاقي افراد را نشان مي دهند ( براي مثال ماده بيست و پنج :  « سعي ميکنم هرگاه با يک مشکل روبرو شدم ، تجربيات لذت بخش را به خاطرآورم . » و ماده سي و يک : «کاري را که شروع مي کنم ادامه مي دهم وهمه ي مشکلات ودشواريهاي آن را به جان مي خرم. ») لذا عامل سوم به عنوان «پرداختن به سجاياي اخلاقي» نامگذاري گرديد. عامل چهارم داراي ۷ ماده مي باشد . ماده هايي كه روي عامل چهارم قرار گرفته اند به روشني خودآگاهي و عشق و علاقه افراد را نشان مي دهند ( براي مثال ماده شانزده : « ما درست درجايي قرارداريم که مي بايستي قرارداشته باشيم وکاري را انجام مي داديم که مي بايستي انجام مي داديم. » و ماده سي و هفت : « اگرچه درزندگيم اشتباهات زيادي داشتم ، با اين حال به خود افتخار مي کنم. » ) لذا عامل چهارم به عنوان «خودآگاهي و عشق و علاقه» نام گذاري گرديد. (كازدين، و همكاران ،۱۹۸۶).

لازم به يادآوري است كه از مجموع ۷۲ ماده تحليل عوامل شده ۳۰ ماده روي هيچ كدام از چهار عامل قرار نگرفتند و در نتيجه حذف شدند . شمــاره اين ماده ها در پرسشنامه مقدماتي به قرار زير است:

۶ـ۷ـ۸ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۲ـ۲۴ـ۲۷ـ۳۱ـ۳۲ـ۳۶ـ۴۳ـ۴۴ـ۴۵ـ۴۹ـ۵۱ـ۵۲ـ۵۴ـ۵۶ـ۵۷ـ۵۹ـ۶۳ـ۶۴ـ۶۵ـ۶۶ـ۶۸ـ۷۱ـ۷۲٫

به منظور نمره گذاري اين مقياس ۴۲ مــــــاده اي براي هر يك از پنج گزينه « كاملاً موافق»، « موافق»، « تا حدودي» ، « مخالف»،« كاملاً مخالف» به ترتيب مقادير ۵،۱،۲،۳،۴ در نظر گرفته شد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + دو =

0