پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر ۲۰۰۰

نام پرسشنامه : پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر ۲۰۱۶

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (۱) ساخته شده است و به صورت لیکرتی نمره‌گذاری می‌شود و در مورد ماده‌های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد به هر یک از پاسخ‌های “کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم،کاملاً مخالفم” به ترتیب نمره‌های ۱،۲،۳،۴،۵ داده می‌شود و در مورد ماده‌های نامساعد یا نگرش منفی به اعتیاد، نمره‌گذاری به‌ترتیب معکوس انجام می‌شود. بنابراین دامنه نمرات فرد در این پرسشنامه بین ۳۲ تا ۱۶۰ درنوسان خواهد بود و کسب نمره بالاتر نشانگر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است. اعتبار صوری و محتوایی و همچنین پایایی فرم موازی و همسانی درونی این مقیاس مطلوب گزارش شده است (۱). علاوه بر آن میزان همسانی درونی این آزمون توسط ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ محاسبه شد که از نظر معیارهای روانسنجی مورد تایید می‌باشد (۲).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده − 4 =

0