پرسشنامه نظام جبران خدمات (محمود دانیال۱۳۹۳)

پرسشنامه نظام جبران خدمات (محمود دانیال۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه محقق ساخته نظام جبران خدمات شامل چهار مولفه ی سازمانی، اجتماعی، مدیریتی و روانشناختی است. )محمود دانیال ۱۳۹۳(این پرسشنامه شامل ۷۳ سوال بسته پاسخ از نوع پنج درجه ای لیکرت می باشد، که مهارت های سازمانی، اجتماعی، مدیریتی و روانشناختی به ترتیب ۲۴، ۱۲، ۲۲ و ۱۵ سوال را به خود اختصاص داده اند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + شانزده =

0