پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام Communication Skills Test-Revised

پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام Communication Skills  Test-Revised

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این آزمون توسط کوئین دام (Queendom) برای سنجش مهارت های ارتباطی در بزرگسالات ابداع شده است دارای ۳۴ عبارت (گویه) است که مهارتهای ارتباطی را توصیف می کنند . برای تکمیل آن ، پاسخگو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوی آن بر روی یک طیف لیکرت پنج درجه ای از ۱ (برای هرگز) تا ۵ (برای همیشه) مشخص کند.

مهارت های ارتباطی فرعی که در این مقیاس مورد بررسی قرار می گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت هستند.

توانایی دریافت و ارسال پیام:(۹ سوال)

(۴-۵-۶-۱۲-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۹)

کنترل عاطفی:(۹ سوال)

(۷-۸-۹-۱۱-۱۳-۱۶-۲۸-۳۰-۳۲)

مهارت گوش دادن:(۶ سوال)

(۳-۲۵-۲۶-۲۷-۳۱-۳۴-)

بینش نسبت به فرآیند ارتباط:(۵ سوال)

(۱-۲-۱۷-۱۸-۲۰)

ارتباط توأم با قاطعیت:(۵ سوال)

(۱۰-۱۴-۱۵-۱۹-۳۳)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − 7 =

0