پرسشنامه مقیاس نوآوری دانشگاهی (کشاورز، ۱۳۹۲)

پرسشنامه مقیاس نوآوری دانشگاهی (کشاورز،  ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای سنجش میزان نوآوری دانشگاهی از مقیاس نوآوری دانشگاهی (کشاورز،  ۱۳۹۲) استفاده شد.  که شامل دو بخش می باشد:

الف ) ویژگی های جمعیت شناختی : این قسمت شامل ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت و رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی دانشجویان می باشد .

ب) نوآوری دانشگاهی :این مقیاس شامل ۱۶ گویه که به صورت ۵ گزینه­ای لیکرت ساخته شده است و نوآوری دانشگاهی را در سه بعد نوآوری آموزشی،  ۶ گویه و نوآوری پژوهشی،  ۵ گویه و نوآوری سازمانی۶،  گویه را می­سنجد و  پاسخ دانشجویان تحصیلات تکمیلی را از طریق این طیف ۵ گزینه­ای دریافت می­نماید.

جدول شماره (۳-۳): ابعاد،  تعداد سؤالات،  شماره سؤالات و روش

 نمره‌گذاري مقیاس نوآوری دانشگاهی

ابعاد تعداد سؤالات شماره سؤالات طیف سؤالات
آموزشی ۵ ۱-۵ ۱-۵

۱(بسیار کم ) ۵(بسیار زیاد)

پژوهشی ۶ ۶-۱۱
سازمانی ۵ ۱۲-۱۶
کل ۱۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + یک =

0